مقاله اثر تعداد پالس هاي الكتريكي مستطيلي با ولتاژ كم و فركانس بالا، در درمان الكتروشيميايي تومور پستان موش Balb/c که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ياخته از صفحه ۳۸۱ تا ۳۸۶ منتشر شده است.
نام: اثر تعداد پالس هاي الكتريكي مستطيلي با ولتاژ كم و فركانس بالا، در درمان الكتروشيميايي تومور پستان موش Balb/c
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکتروکموتراپي
مقاله بسامد بالاي تکرار پالس
مقاله شدت ميدان الکتريکي پايين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شنكايي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزآبادي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسن زهير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: استفاده از شدت ميدانهاي پايين و بسامدهاي بالا جهت کاهش درد ناشي از الکتروکموتراپي با روشهاي رايج کلينيکي.
مواد و روشها: درمان به صورت تحريک الکتريکي بر موش ماده Balb/c حامل تومور Invasive Ductal Carcinoma، همراه با تزريق داخل توموري داروي بلومايسين صورت گرفته است. رشد تومور با اعمال دو پروتكل شدت هاي بالا و پايين با محاسبه حجم به هنجار شده مورد ارزيابي قرار گرفته است. گروه هاي شدت بالا عبارتند از: الکتروکموتراپي با شدت ميدان ۱۰۰۰ ولت بر سانتيمتر و بسامد ۵ کيلو هرتز و ۱ هرتز با تعداد ۸ پالس و ۴ گروه شدت پايين ۱۰۰ ولت بر سانتيمتر و بسامد ۵ کيلو هرتز با تعداد: ۱٫ ۵۰۰ پالس (معادل با ۱ پالس با پهناي باند ۵۰ ميلي ثانيه ۲٫ ۲۰۰۰ پالس (معادل با ۴ پالس با پهناي باند ۵۰ ميلي ثانيه)، ۳٫ ۴۰۰۰ پالس (معادل با ۸ پالس با پهناي باند۵۰ ميلي ثانيه ۴٫ ۵۰۰۰ پالس (معادل با ۱۰ پالس با پهناي باند ۵۰ ميلي ثانيه).
يافته ها: نتايج اين تحقيق نشان داد که اثر مهار رشد تومور در بسامدهاي بالا مشابه با بسامد ۱ هرتز است. تعداد ۴۰۰۰ پالس که داراي مدت زمان تحريکي معادل با ۸ پالس ۵۰ ميلي ثانيه اي است، موثرترين تعداد پالس در شدت ميدان الکتريکي پايين است و کاهش حجم تومور در پروتكل پيشنهادي تفاوت معنيدار (P<0.05) با دوپروتكل رايج کلينيکي ندارد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه الکتروکموتراپي با شدت ميدان الکتريکي پايين و بسامد بالا با انتخاب موثرترين تعداد پالس اثري قابل مقايسه با دو پروتكل رايج کلينيکي دارد.