مقاله اثر تغذيه برگ با آسکوربيک اسيد بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان، تجمع پرولين و ليپيد پراکسيداسيون کلزا (.Brassica napus L) در شرايط تنش شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۶۱۱ تا ۶۲۰ منتشر شده است.
نام: اثر تغذيه برگ با آسکوربيک اسيد بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان، تجمع پرولين و ليپيد پراکسيداسيون کلزا (.Brassica napus L) در شرايط تنش شوري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزيم هاي آنتي اکسيدان
مقاله تنش شوري
مقاله آسکوربيک اسيد
مقاله تغذيه برگي
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دولت آباديان آريا
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس ثانوي سيدعلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مظفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر تنش شوري و تغذيه برگ با آسکوربيک اسيد بر ميزان فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان، تجمع پرولين و پراکسيداسيون ليپيدي غشاي ريشه و برگ کلزا رقم اوکاپي، مورد بررسي قرار گرفت. آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۳ تکرار انجام شد. تنش شوري با استفاده از محلول NaCl با غلظت ۲۰۰ mM اعمال شد هم چنين براي تغذيه برگ با آسکوربيک اسيد از محلول۲۵mM  آسکوربيک اسيد استفاده گرديد. ميزان فعاليت آنزيم هاي پراکسيداز، سوپراکسيد ديسموتاز و کاتالاز در اندام هوايي و ريشه مورد سنجش قرار گرفت و هم چنين محتوي مالون دي آلدهيد پرولين و کلروفيل برگ ها ارزيابي شد. نتايج نشان داد که فعاليت آنزيم هاي فوق به جزء آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز در ريشه در اثر تنش شوري افزايش پيدا کرد. کاربرد آسکوربيک اسيد به عنوان يک آنتي اکسيدان سبب کاهش فعاليت آنزيم هاي فوق در برگ ها شد. ولي در ريشه ها غير موثر بود. محتواي کل پروتئين محلول، هم در برگ و هم در ريشه در اثر تنش شوري کاهش يافت. در حالي که کاربرد آسکوربيک اسيد سبب افزايش پروتئين در گياهان تنش ديده شد. هم چنين تنش شوري سبب افزايش پراکسيداسيون ليپيدي و تجمع پرولين شده ولي مصرف آسکوربيک اسيد پراکسيداسيون ليپيدي و ميزان پرولين برگ ها را کاهش مي دهد. سنجش کلروفيل نيز کاهش معني داري را در سطوح تنش ديده در مقايسه با کنترل نشان داد. بر طبق نتايج به دست آمده مصرف آسکوربيک اسيد مي تواند سبب کاهش اثر مضر تنش شوري شود.