مقاله اثر تغييرات جرم جاذب خاک اره بر سينتيک جذب فلز کروم در محيط آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: اثر تغييرات جرم جاذب خاک اره بر سينتيک جذب فلز کروم در محيط آبي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کروم
مقاله خاک اره
مقاله زمان تعادل
مقاله مدل هاي سينتيک
مقاله بازده جذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شامحمدي حيدري زمان
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خاک اره يکي از ارزان ترين و فراوان ترين جاذب هايي است که توانايي جذب فلزات سنگين از آبها و پساب ها را دارد. از طرفي افزايش فلز کروم شش ظرفيتي(Cr6+)  در آب آشاميدني باعث سميت، و عوارض حاصل از آن مي شود. بنابراين هدف از اين تحقيق، بررسي اثر تغيير مقدار جرم جاذب خاک اره بر زمان تعادل جذب، بازده جذب و واسنجي مدل هاي سينتيک در حذف کروم (Cr6+) از محلول آبي است. براي اين کار، خاک اره از کارگاه محلي تهيه و اندازه ذرات آن ۵۰۰ ميکرون انتخاب شد. سپس چهار مقدار جاذب خاک اره شامل، ۱ گرم بر ليتر (SD1)،۱۰  گرم بر ليتر (SD10)،۲۰  گرم بر ليتر(SD20)  و ۵۰ ميلي گرم بر ليتر(SD50)  انتخاب و آزمايش هاي مختلف بر روي آنها انجام شد. نتايج نشان داد که براي هر چهار جاذب،pH  بهينه برابر ۷ است. همچنين، با افزايش جرم جاذب زمان تعادل جذب افزايش مي يابد، به طوري که حداکثر زمان تعادل جاذب SD1، SD10، SD20، و SD50 به ترتيب، ۱۱۰، ۱۰۵، ۱۰۰ و ۸۰ دقيقه به دست آمد. بررسي رابطه رياضي بازده جذب با جرم جاذب و غلظت اوليه محلول نشان داد که گرچه با افزايش جرم جاذب بازده جذب افزايش مي يابد، ولي در صورتي که غلظت اوليه از مقداري معين (مقدار ظرفيت جرمي جاذب) به سوي صفر ميل کند، بازده کليه جاذب ها افزايش و به سوي ۱۰۰% ميل مي کنند. اين موضوع در غلظت هايي که به سمت بي نهايت ميل مي کنند نيز صادق است. همچنين نتايج واسنجي نشان داد که مدل اورامي با ضريب رگرسيون ۰٫۹۹۹ و شاخص خطاي ۰٫۰۳۶ داده هاي جذب را بهتر از مدل هاي لاگرگرن و هو و همکاران توصيف مي کند.