مقاله اثر تغييرات دي اكسيدكربن، تابش فرابنفش و رطوبت بر عملكرد و تركيبات متابوليكي برگ گندم نان (.Triticum aestivum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۴۷ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: اثر تغييرات دي اكسيدكربن، تابش فرابنفش و رطوبت بر عملكرد و تركيبات متابوليكي برگ گندم نان (.Triticum aestivum L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابش فرابنفش
مقاله دي اکسيد کربن
مقاله تنش کم آبي
مقاله گندم نان
مقاله ترکيبات متابوليکي برگ
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس ثانوي سيدعلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: امام يحيي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشكي، تابش فرابنفش و افزايش غلظت دي اكسيدكربن سه فاكتور عمده محيطي هستند كه آينده غذايي بشر را تحت تاثير قرار خواهند داد. هدف از پژوهش گلخانه اي حاضر، بررسي عملكرد و برخي تركيبات متابوليكي برگ گندم نان رقم پيشتاز تحت تاثير سطوح مختلف دي اكسيدكربن (۴۰۰ و ۹۰۰ ميكرو مول بر مول هوا)، تابش فرابنفش (سه سطحUV-A, B, C  به ترتيب با شدت ۱۸, ۲۵ و ۴۰ ميكرو وات بر سانتي متر مربع) و كمبود آب آبياري (به ميزان ۶۰% ظرفيت مزرعه) بوده است. نتايج نشان داد كه با كاهش طول موج تابش فرابنفش، ميزان رنگدانه هاي آنتوسيانين، فلاونوئيد و كاروتنوئيدهاي برگ گندم نان افزايش و عملكرد دانه  يافت. اما افزايش غلظت دي اكسيدكربن ميزان رنگدانه هاي آنتوسيانين و فلاونوئيد برگ را كاهش داد. كمبود آب نيز منجر به كاهش مقادير فلاونوئيد و كاروتنوئيدهاي برگ گندم نان گرديد. با كاهش طول موج تابش فرابنفش و افزايش غلظت دي اكسيدكربن ميزان كربوهيدرات هاي برگ كاهش يافت و تغيير ميزان آب آبياري در اغلب موارد تاثير زيادي بر ميزان كربوهيدرات هاي برگ نداشت. فلاونوئيدهاي برگ با كاهش طول موج تابش فرابنفش و كمبود آبياري افزايش يافت ولي اين مقدار با افزايش غلظت دي اكسيدكربن كاهش يافت. در كل با كاهش طول موج تشعشع فرابنفش ميزان كلروفيل برگ كاهش يافت. اما اين تغيير در غلظت هاي مختلف دي اكسيدكربن و مقادير متفاوت آب آبياري روند يكساني نداشت. ميزان پروتئين هاي محلول برگ گندم نان نيز با كاهش طول موج تابش فرابنفش و افزايش غلظت دي اكسيدكربن و تنش آبي كاهش يافت. در كل مي توان چنين نتيجه گرفت كه در آينده چنانچه در خرد اقليم تغييراتي نظير آنچه در اين آزمايش شبيه سازي رخ دهد، ميزان كربوهيدرات ها و پروتئين هاي محلول غلات به ويژه گندم نان كه از مهمترين محصولات غذايي جهان مي باشد كاهش پيدا خواهد كرد. و با كاهش بنيه گياه ميزان عملكرد اين محصول راهبردي كم شد.