سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید زارع ابیانه – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
محمدرضا نیشابوری – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
بهمن شریفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان
کورش محمدی – عضو هیئت علمیدانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

روش اجزاء محدود با توجه به ویژگی های ریاضی می تواند یکی از روشهای قابل اطمینان در بررسی توزیع رطوبت و املاح باشد. از جمله این ویژگی ها حل مسائل پیچیده از طریق جایگزینی آنها با مدلهای ساده تر، صرف محاسبات کامپیوتری بیشتر برای اصلاح و بهبود حل تقریبی و انتخاب عناصر با شکل و اندازه های متفاوت است. در این مقاله اثر اندازه عناصر میله ای(خطی) از طریق حل معادلات ریچاردز و انتقال املاح به روش اجزاء محدود گالرکین نشان داده شده است. توزیع غیراشباع و غیرماندگار رطوبت و املاح با شرایط اولیه مناسب و شرایط مرزی دیریخله در مرز بالا بدست آمد.زمان محاسبات برای گام های مکانی مختلف در جدول ۱ آورده شده است. مقایسه همگرایی نوع h برای نتایج حاصل از اندازه های متفاوت طول عناصر در خاک لوم رس پانوچ بررسی شده است. این موضوع با انتخاب گام زمانی ۰/۰۰۰۰۱ روز و گام مکانی ۱۲/۵،۵،۲/۵،۱/۲۵،۱/۵،۱و۲۵ سانتی متر در شکلهای ۲ و ۳ نشان داده شده است.در نهایت با تحلیل همگرایینتایج گام مکانی ۲/۵ سانتی متر مناسب تشخیص داده شد.