سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کاظم نصرتی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهرا
افسانه شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (کر

چکیده:

در مطالعه حاضر، بمنظور بررسی اثر اقلیم بر جریانهای کمینه وبه تبع آن خشکسالی آبشناسی در حوضه آبریز اترک از داده های روزانه ۱۲ ایستگاه آبسنجی استفاده گردید. سپس جریان کمینه با تداوم ۷ روزه در هر ایستگاه محاسبه شد. بمنظور تعمیم تحلیلهای نقطه ای بر منطقه مطالعاتی مدل منطقه ای مناسب جریان کمینه ۷ روزه با دوره بازگشت ۱۰ سال با روش مدلهای رگرسیونی استخراج گردید و جریان کمینه بصورت منطقه ای برای ۲۰ ایستگاه برآورد گردید. در مرحله بعد، با در نظر گرفتن سناریوی افزایش درجهحرارت به مقدار ۲ درجه سانتیگراد و کاهش ۱۰ دصد بارش سالانه، جریان کمینه ۷ روزه با دوره بازگشت ۱۰ سال برای همان ۲۰ ایستگاه برآورد شد. در نهایت نقشه های پهنه بندی منطقه مطالعاتی از لحاظ جریان کمینه ترسیم شد و مقادیر جریان کمینه و خشکسالی آبشناسی با دو فرض رخداد تغییر اقلیم و حالت عادی مقایسه شدند.نتایج نشان داد که مقادیر جریان کمینه در حالت تغییر اقلیم کاهش یافته است. همچنین با بررسی نقشه های پهنه بندی مشخص شد که درحالت گرم شدن احتمالی و کاهش بارندگی هسته های خشکسالی آبشناسی افزایش یافته و مناطق مستعد خشکسالی به طور جدی تحت تاثیر قرار گرفته است که در مدیریت منابع آب قابل ملاحظه می باشد.