سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منچهر قلی پور – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
افشین سلطانی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در این بررسی، اثر تغییر اقلیم بر نزولات جوی (P) و مقدار رواناب (R) در اراضی شیب دار(۲۰%) گرگان طی ۴ دهه گذشته ارزیابی شد. نتایج نشان داد که مقدار بارش در ماه های مارس و آوریل روند نزولی داشته است. تغییر تعداد روزهای بارانی در ماه از نطر آماری قابل اغماض بود. شیب مثبت تعداد روزهای با P<10mm و P>30mm فقط برای ماه دسامبر معنی دار بدست آمد. تقلیل تعداد روزهای با ۱۰<P<30mm تنها در ماه مارس وجود داشت. اگر چه مقدار ماهانه رواناب تغییر معنی داری را نشان نداد، تعداد روزهای با R<0.5mm در ماه سپتامبر کاهش، و در ماه اکتبر افزایش داشت. تغییر در تعداد روزهای با ۰٫۵<R<0.9mm و R>1.3mm برای کلیه ماه های سال محسوس نبود. شمار روزهای با ۰٫۹<R<1.3mm در ماه های ژانویه و سپتامبر بیشتر شد. کاهش مقدار R/P در ماه اکتبر در سطح احتمال ۱% معنی دار بدست آمد.