سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احسان فولادگر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه یزد
احمد سوهانکار – استادیار گروه مکانیک دانشگاه یزد

چکیده:

به طور معمول تولیدکنندههای گردابه با دو آرایش «واگرا» و «همگرا» برای افزایش انتقال حرارت ، بر روی سطوح مبدلهای حرارتینصب می شود. مطالعات انجام شده به وسیلة نویسندگان مقاله و دیگران نشان می دهد که در مبدلهای حرارتی لوله-پره ای استفاده از باله های مثلثی با آرایش همگرا در اعداد رینولدز پایین (کمتر از ۳۰۰۰ ) کارآتر از آرایش واگرا می باشد. یعنی نسبت افزایش انتقال حرارت به افزایش افت فشار در اثر آنها بیشتر می باشد. در این تحقیق اثر تغییر موقعیت طولی ( ٧ وضعیت) و عرضی( ٩ وضعیت) تولیدکننده گردابة باله مثلثی همگرا ، در افزایش انتقال حرارت و افت فشار مبدلهای حرارتی لوله- پره ای، با لوله های در یک خط ٣، مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه به صورت عددی وسه بعدی ،توسط نرم افزار فلوئنت، در محدودة اعداد رینولدز ۳۰۰ تا ۲۲۰۰ برای سیال عامل هوا انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در محدودة اعداد رینولدز این تحقیق نزدیک شدن باله به سمت ورودی کانال و دور شدن آن از لوله باعث بهبود کارآیی حرارتی کانال می شود.