سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد جلالیان – استاد خاکشناسی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود کلباسی – استاد خاکشناسی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

انتقال رسوبات و عناصر غذایی بوسیلة رواناب تاثیر قابل توجهی بر کیفیت آبهای سطحی دارد. در این پژوهش، اثر تغییر کاربری و چرای دام بر هدررفت فسفر محلول و همراه رسوبات و همچنین تاثیر مدت بارندگی بر غلظت فسفر محلول در رواناب بررسی شد. نتایج نشان داد که حذف یا کاهش پوشش گیاهی باعث افزایش معنی¬داری در تولید رواناب و رسوب و هدررفت فسفر محلول و همراه رسوبات شده است. بیشترین مقدار هدررفت فسفر محلول و همراه رسوبات به ترتیب در دو کاربری مرتع با پوشش گیاهی ضعیف (۴/۱۶میلی¬گرم در متر مربع) و دیمزار (۳/۳۰۱ میلی¬گرم در متر مربع) مشاهده شد. غلظت فسفر محلول در رواناب با گذشت زمان و افزایش شدت رواناب به طور معنی¬داری کاهش یافت. به دلیل انتقال بیشتر رسوبات بویژه در دیمزار و مرتع با پوشش گیاهی ضعیف، مقدار هدررفت فسفر افزایش چشمگیری را در اثر افزایش شدت رواناب نشان داد اما غلظتبا گذشت زمان و افزایش حجم رواناب کاهش یافت.