سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالوهاب عبدالهی – اعضای هیات علمی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
رضا حق پرست – اعضای هیات علمی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
رضا محمدی – اعضای هیات علمی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم

چکیده:

شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) بعنوان یکی از علف های هرز غالب در مزارع دیم استان کرمانشاه شناخته شده است و سالانه خسارت زیادی به مزارع دیم استان وارد می سازد. در این تحقیق جهت کنترل رویش مجدد شیرین بیان از دوزهای خرد شده گلایفوسیت که یک علف کش سیستم یک می باشد استفاده شده است . این تحقیق بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات معاونت مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم ‐- سرارود در سال ۸۴-۱۳۸۳ اجر ا گردید. فاکتورها شامل A: دوز علف کش گلایفوسیت با سه سطح (۲، ۴ و ۶ لیتر در هکتار ) و B: اسپلیت دوزها (دوز کامل، نصف و ربع دوز ) که تیمار های یک بلو ک عبارتند از : (a1b1) 2 لیتر در هکتار گلایفوسیت بطور یکجا، (a1b2) 2 لیتر تقسیط شده به دو نصف، به فاصله ٣ روز، (a1b3) 2 لیتر، تقسیط شده به چهار نیم لیتری به فاصله ٣ روز، (a2b1) 4 لیتر در هکتار گلایفوسیت بطور یکجا، (a2b2) 4 لیتر تقسیط شده به دو نصف، به فاصله ٣ روز، (a2b3) 4 لیتر، تقس یط شده به چهار قسمت یک لیتری به فاصله ٣ روز، (a3b1) 6 لیتر بطور یکجا، (a3b2) 6 لیتر، تقسیط شده به دو نصف، به فاصله ٣ روز، (a3b3) 6 لیتر تقسیط شده به چهار یک و نیم لیتری به فاصله ٣ روز . آزمایش در زمین آیش با رویشیکنواخت شیرین بیان اجرا گرد ید. قبل از اعمال تیمارها تعداد شیرین بیان در مترمربع شمارش گردید و بعد تیمارها اعمال گردیدند . در پاییز در محل اجرای طرح گندم کشت شد و در بهار تعداد شیرین بیان سبز شده در محل تیمارها شمارش گردید تا اثر مصرف علف کش بر روی رویش مجدد شیرین بیان مشخص شود . نتایج نشان داد که مصرف یکجای ٦ لیتر در هکتار گلایفوسیت دارای کمترین تر اکم در رویش مجدد شیرین بیان بوده است و این نشان می دهد که بیشترین اثر را در کنترل رویش مجدد شیرین بیان داشته است، همچنین تیمار های ٤ لیتر در ه کتار بطور یکجا و ٦ لیتر با تقسیط به دو تا ٣ لیتر به فاصله ٣ روز در رده بعدی میزان تاثیر بر رویش مجدد شیرین بیان قرار گرفتند.