سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نفیسه سادات روضاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زراعت، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد غلامی – استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود
حمیدرضا اصغری – استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این تحقیق به منظور تعیین تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن در سه رقم ذرت دانه ای آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کا مل تصادفی در مرزعه تحقیقاتی در سال ۱۳۸۶ مورد مطالعه قرار گرفته است . این آزمایش در چهار تکرار انجام شده به طوری که سطوح اصلی شامل سه رقم ذرت و سطوح فرعی شامل شش سطح مقادیر مختلف کود اوره در زمان های مختلف رشد بود. براساس نتایج به دست آمده، تأثیر ارقام بر وزن بلال و تعداد دانه در ردیف و وزن دانه در بوته معنی دار است ولی تأثیری بر تعداد ردیف در بلال و وزن صد دانه معنی دار نداشت. تأثیر مقادیر مختلف کود اوره در زمان های مختلف بروزن بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال، وزن صد دانه و وزن دانه دربوته نیز معنی دار بود.