سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی علوی نزاد – دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده فیزیک ، آزمایشگاه فوتونیک ، تهران
مهدیه خطیری – دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده فیزیک ، آزمایشگاه فوتونیک ، تهران
بیژن غفاری – دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده فیزیک ، آزمایشگاه فوتونیک ، تهران

چکیده:

دراین مقاله پرتوی Flat-topped با همدوسی جزئی دردوسطح مقطع دایروی وبیضوی ازاتمسفر متلاطم به صورت تحلیلی بررسی شده است و توان عبوری ازاتمسفربا کمک روشهای عددی محاسبه شده است و مقادیر توان عبور برحسب مسافت طی شده و ثابت ساختار ضریب شکست مورد مطالعه قرارگرفته است و نشان داده شده است که با افزایش درجه صافی عبور ازاتمسفر نیزافزایش می یابد و همجنین با افزایش قدرت نوسانات اتمسفر عبور کاهش می یابد .