مقاله اثر تلفيق دو روش تن آرامي و موسيقي درماني بر شاخص هاي بيوشيميايي و فشارخون مبتلايان به ديابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۲۴ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: اثر تلفيق دو روش تن آرامي و موسيقي درماني بر شاخص هاي بيوشيميايي و فشارخون مبتلايان به ديابت نوع ۲
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تن آرامي
مقاله موسيقي درماني
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله شاخص هاي بيوشيميايي خون
مقاله فشارخون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشخو فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي پور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: داشي پور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كرامتي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديابت نوع ۲ يكي از شايع ترين و پرعارضه ترين بيماري ها در دنيا مي باشد. راهكارهاي درماني مناسب مي تواند عوارض اين بيماري را كاهش دهد. هدف از اين مطالعه تاثير تلفيق دو روش تن آرامي و موسيقي درماني بر قندخون ناشتا، HbA1c تري گليسيريد، كلسترول و فشارخون مبتلايان به ديابت نوع ۲ مي باشد.
مواد و روش كار: اين مطالعه نيمه تجربي در سال ۸۷ بر روي ۷۵ بيمارمبتلا به ديابت نوع ۲، مراجعه كننده به درمانگاه ديابت شهرستان زاهدان انجام شد. نمونه گيري به روش تصادفي ساده انجام شد. در نهايت ۷۳ نفر مطالعه را كامل نمودند كه از اين تعداد ۲۸ نفردر گروه مداخله و ۴۵ نفردر گروه كنترل قرار گرفتند. قندخون ناشتا، HbA1c، تري گليسيريد، كلسترول و فشارخون بيماران قبل و بعدازمداخله اندازه گيري و ثبت گرديد. در اين ميان گروه مداخله به مدت سه ماه تحت برنامه هاي منظم تن آرامي (آرامش عضلاني، آرامش تنفسي و تجسم هدايت شده) و موسيقي درماني كه شامل ده جلسه ۴۵ دقيقه اي و تمرين در منزل بود، قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان دادكه تلفيق دو روش تن آرامي و موسيقي درماني به طور معني داري باعث كاهش قندخون ناشتا (p=0.03)، فشارخون سيستوليك (p=0.02) و دياستوليك (p=0.0001) در گروه مداخله گرديده است.
نتيجه گيري: تلفيق دو روش تن آرامي و موسيقي درماني روش مناسبي جهت كنترل ديابت مي باشد لذا پيشنهاد مي شود كه درمان هاي رواني دركنار درمان هاي جسمي براي بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ درنظر گرفته شود.