سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جلال جلیلیان – دانشجوی دکترای زراعت، دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی محمد مدرس ثانوی – دانشیار دانشکدة کشاورزی ، دانشگاه تربیت مدرس
احمد اصغرزاده – استادیار موسسه تحقیفات خاک و آب تهران
محسن فرشادفر – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه و رئیس دانشگاه پ

چکیده:

آفتابگردان ) (Helianthus annus یکی از مهمترین دانه های روغنی جهان است که بذر آن منبع بالقوه ای از روغن و پروتئین می باشد . به علت بالا بودن ارزش غذایی و فقدان فاکتور های ضد تغذیه ای در روغن این گیاه، برای تغذیه بشر مفید است . (Sosulski, 1979) نیتروژن از جمله مهمترین عناصر غذایی مورد نیاز برای رشد و تولید در گیاهان می باشد . نیتروژن در ساختمان پروتئین ها، اسید های نوکلئیک و دیگر مولکول های زیستی نقش دارد (Bockman,1997)مشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی، انرژی و هزینه های تولید و مصرف
آنها، از مهمترین مسائل جهان امروز است . یکی از راهکارهای تولید بهینه محصول و حفظ سلامت محیط زیست، فراهم سازی شرایط لازم و ضرورت استفاده بیشتر ازفرایندهای طبیعی مانند تثبیت بیولوژیکی نیتروژن می باشد . مدیریت حاصلخیزی خاک از طریق استفاده از کود های زیستی یکی از اجزای حیاتی کشاورزی پایدار می باشد . ازوتوباکتر و آزوسپریلیوم از جمله کود های زیستی مفید و سودمند برای رشد و نمو گیاهان می باشند . (Hegde et al., 1999) بر هم خوردن تعادل تغذیه ای گیاه از جمله اثرات ثانویة تنش خشکی است بنابراین هر گونه تحقیق در مورد اثر آن بر
روی گیاهان زراعی حائز اهمیت خواهد بود . گزارش شده که استفاده ازترکیب مناسب کود دامی، ازتوباکتر و نیتروژن معدنی باعث بهبود عملکرد گندم و موجب ۵۰ درصد صرفه جویی درمصرف نیتروژن می شود(Idris, 2003) .
سویه هایی از آزوسپریلیوم رشد را در آفتابگردان به صورت معنی داری افزایش دادند (Fages and Arsac, 1991)برای موفقیت در کشاورزی بایستی از آزوسپریلیوم به عنوان یک باکتری کمکی با دیگر میکروارگانیسم های سودمند استفاده شود . در این ارتباط، آزوسپریلیوم به عملکرد بهتر دیگر میکروارگانیسم ها کمک کرده و به طور مستقیم هم اثرات مثبتی بر رشد گیاه دارد . (Bashan and Holguin, 1997) در همین راستا با توجه به اهمیت گیاه زراعی آفتابگردان و نقش موثر کود نیتروژن در رشد و نمو، تحقیق حاضر به منظور بررسی عملکرد کیفی آفتابگردان تحت تاثیر کودهای زیستی ( ازتوباکتر و آزوسپریلیوم ) و مقادیر مختلف کود نیتروژن در شرایط تنش کم آبی طراحی و اجراء گردید .