سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرمحمد اسلامی – مدیر پروژه های مهندسی انرژی ، کند وکاو انرژی پارس KEP-CO

چکیده:

مقاله حاضر به تحلیل سیستمی می پردازد که از تولید در محل انرژی الکتریکی که توسط میکرو توربین گازی انجام می گردد و ضمن آن حرارت خروجی میکرو توربین گازی ، انرژی مورد
نیاز تاسیسات سرمایشی ساختمان را که شامل چیلرجذبی می باشد تامین می نماید،بهره می گیرد.در این مقاله سعی خواهد شد مقایسه ای میان مصرف انرژی ساختمان در سیستم پیشنهادی با
میزان مصرف در سیستم فعلی عرضه انرژی و مصرف آن در ساختمانها در وضعیتی که انرژی الکتریکی از طریق شبکه و سوخت به صورت جداگانه تامین می شوند، صورت گیر وعلاوه برآن
تجربیات سایر کشورها در تغییرات طراحی سیستم پایه و اثر آن در صرفه جویی انرژی مورد تو جه قرار گیرد. در این راستا از داده های مربوط به مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی یک واحد
بیمارستانی در جنوب کشور استفاده شده و با بهره گیری از داده های عملیاتی موجود، با کمک قانون اول ترمودینامیک ،سیستم تامین نیروی متناسب با آن مبتنی بر میکروتوربین گازی طرح
شده ، اثر به کار گیری میکروتوربین گازی در بهینه سازی مصرف انرژی واحد بررسی شده است.