مقاله اثر تلقيح باکتري هاي حل کننده فسفر و محرک رشد بر کارايي مصرف کودهاي ازته و فسفره در کشت ذرت سينگل کراس ۶۰۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۶۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: اثر تلقيح باکتري هاي حل کننده فسفر و محرک رشد بر کارايي مصرف کودهاي ازته و فسفره در کشت ذرت سينگل کراس ۶۰۴
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کود بيولوژيک
مقاله باکتري هاي افزاينده رشد
مقاله باکتري هاي حل کننده فسفر
مقاله کود آلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پيردشتي همت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي آزادگله محمد‌علي
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنيار محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده در زراعت فشرده کاربرد کودهاي آلي و بيولوژيک به منظور مقابله با اثرات وخيم زيست محيطي و از بين رفتن منابع توليد ناشي از استفاده بي رويه کود و سموم شيميايي توصيه شده است. در اين راستا جهت بررسي کارايي مصرف جداگانه و تلفيقي کودهاي آلي، شيميايي و بيولوژيک در زراعت ذرت، آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۶ در قالب کرت هاي خرد شده با طرح پايه بلوک کامل تصادفي در سه تکرار به اجرا درآمد. در اين تحقيق علاوه بر تيمار شاهد (بدون کودآلي) از کود دامي گاوي (به ميزان بيست تن در هکتار) و کود سبز جو (به ميزان پانزده تن در هکتار) در پلات هاي اصلي و در پلات هاي فرعي از باکتري هاي محرک رشد و باکتري هاي حل کننده فسفر با مقادير مختلف نيتروژن و فسفر (صفر، پنجاه و صد درصد) استفاده شد. نتايج اين بررسي نشان داد که تلقيح کودهاي بيولوژيک باکتري هاي افزاينده رشد و باکتري هاي حل کننده فسفر سبب افزايش معني دار بازده زراعي، بازده نسبي زراعي، کارايي مصرف کود و ميزان بازيافت کودهاي نيتروژني و فسفره شده است. با مصرف کود دامي و کود سبز و تلقيح باکتري ها، کارايي مصرف کود فسفره به ترتيب به ميزان ۲٫۳۷ و ۱٫۸۲ درصد نسبت به شاهد بدون تلقيح افزايش يافته است. علاوه بر اين به کارگيري کود بيولوژيک موجب بهبود ميزان بازيافت کود نيتروژني در کرت هاي کود سبز و شاهد (بدون کود آلي)، به ترتيب به ميزان ۲٫۵۵ و ۶٫۱۷ درصد گرديد.