سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد میرزا خانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
محمد رضا اردکانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
امیر آینه بند – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
امیر حسین شیرانی راد – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات، تهیه و اصلاح بذر و نهال کرج

چکیده:

به منظور بررسی اثر تلقیح دوگانه ازتوباکتر و میکوریزا با سطوح ازت و فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ بهاره رقم IL-111 در بهار سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ این آزمایش اجرا گردید . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد . طول هر کرت آزمایشی ۵ متر و شامل چهار خط کشت به فاصله ۵۰ سان تی متر و فاصله بوته ها روی ردیف ۵ سانتیمتر درنظر گرفته شد . تیمار های بکار رفته دراین آزمایش شامل ازتوباکتر و میکوریزا هر کدام در دو سطح به ترتیب شامل (A0 M0 بدون تلقیح ) و (A1 M1 با تلقیح)و مصرف کودهای نیتروژن و فسفر در چهار سطح شامل F0= N0 P0 (kg/ha) ] ، F1= N50 P25(kg/ha)، F2= N100 P50(kg/ha)،: [ F3= N150 P75 (kg/ha) صفاتی از قبیل ارتفاع گیاه، تعداد شاخه های فرعی درهر گیاه، تعداد غوزه در گیاه، تعداد دانه در غوزه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اندازه گیری شدند. بیشترین مقدار عملکرد دانه مربوط به تیمار A1M1F2 (تلقیح با ازتوباکتر و میکوریزا با سطح سوم مصرف کود های ازته و فسفره ) با ۱۲۳۹ کیلوگرم در هکتارو کمترین مقدار عملکرد دانه در تیمار A0M1F0 (تلقیح بامیکوریزا و عدم تلقیح با ازتوباکتر با سطح صفر مصرف ازت و فسفر) با ۷۲۳/۷ کیلوگرم در هکتارتولید گردید. هدف از انجام این تحقیق تامین بخشی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه با استفاده از عوامل بیولوژیکی ، کاهش مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و کاهش آلودگی زیست محیطی می باشد.. در این بررسی طبق محاسبات انجام شده می توان گفت که تلقیح گیاه گلرنگ بهاره ، با باکتری آزاد زی ازتوباکتر و قارچ همزیست میکوریزا باعث افزایش حدود ۶/۱۳ درصدی عملکرد دانه شده است . توصیه می شود با صرف هزینه کمی که برای تهیه و تلقیح بذور با ازتوباکتر و میکوریزاو همچنین سهولت کاربرد، بذور گلرنگ با این عوامل بیولوژیک آغشته شود تا علاوه بر افزایش عملکرد دانه، باعث افزایش مقاومت گیاهان در برابر عوامل نامساعد محیطی وکیفیت محصولات نیز ارتقاء یابد . البته درصورت تکرار این آزمایش نتایج با قطعیت بیشتری قابل بررسی و تجزیه و تحلیل خواهد بود.