سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد میرزا خانی – دانشجوی دکترای زراعت واحد علوم و تحقیقات
محمد رضا اردکانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
امیر آینه بند – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
امیر حسین شیرانی راد – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال کرج

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تلقیح دوگانه ازتوباکتر و میکوریزا با سطوح ازت و فسفر بر درصد و عملکرد روغن گلرنگ بهاره رقم IL-111 در بهار سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ این آزمایش اجرا گردید . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد . طول هر کرت آزمایشی ۵ متر و شامل چهار خط کشت به فاصله ۵۰ سانتی متر و فاصله بوته ها روی ردیف ۵ سانتیمتر درنظر گرفته شد، تا تراکم ۴۰۰ هزار بوته در هکتار به دست آید. تیمار های این آزمایش شامل ازتوباکتر و میکوریزا هر کدام در دو سطح به ترتیب شامل (A0 M0 بدون تلقیح و A1 M1 با تلقیح )و مصرف کودهای ازته و فسفره در چهار سطح به ترتیب شامل: F3= N150 P75 (kg/ha) ،F2= N100 P50(kg/ha) . F0= N0 P0 (kg/ha)،F1= N50 P25(kg/ha) صفاتی از قبیل ارتفاع گیاه ، تعداد شاخه های فرعی درهر گیاه، تعداد غوزه در گیاه، تعداد انه در غوزه ، وزن هزار دانه ، رصد روغن و عملکرد روغن اندازه گیری شدند. بیشترین مقدار عملکرد روغن مربوط به تیمار A1M1F2 (تلقیح ازتوباکتر و میکوریزا با سطح سوم مصرف کود های ازته و فسفره) با ۳۲۶ کیلوگرم در هکتارو کمترین مقدار عملکرد روغن در تیمار A0M1F0 (تلقیح میکوریزا و عدم تلقیح ازتوباکتر با سطح صفر مصرف ازت و فسفر ) با ۲۱۸ کیلوگرم در هکتار تولید گردید . هدف از انجام این تحقیق تامین بخشی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه با استفاده از عوامل بیولوژیکی و کاهش مصرف کودهای شیمیایی می باشد. در این بررسی طبق محاسبات انجام شده می توان گفت که تلقیح گیاه گلرنگ بهاره، با باکتری آزادزی ازتوباکتر و قارچ همزیست میکوریزا باعث افزایش حدود ۶/۱۳ درصدی عملکرد دانه شده است. توصیه می شود با صرف هزینه کمی که برای تهیه و تلقیح بذور با ازتوباکتر و میکوریزا همچنین سهولت کاربرد ، بذور گلرنگ با این عوامل بیولوژیک آغشته شود تا علاوه بر افزایش عملکرد دانه ، اعث افزایش مقاومت گیاهان در برابر عواملنامساعد محیطی وکیفیت محصولات نیز ارتقاء یابد. لبته درصورت تکرار این آزمایش نتایج با قطعیت بیشتری قابل بررسی و تجزیه و تحلیل خواهد بود.