سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محسن برین – کارشناس ارشدو استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه ارومیه
ناصر علی اصغرزاده – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه تبریز
عباس صمدی – کارشناس ارشد و استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

مصرف بی رویه کودهـای شـیمیایی عـلاوه بـر مشـکلات اقتصـادی موجب آلودگی خاک و آب می شود . بهم خوردن تعـادل بیولوژیـک در محیط خـاک از دیگـر اثر هـای منفـی کودهـای شـیمیایی اسـت کـه خسارت های زیادی به اکوسیستم وارد می کند . راه حل اساسـی بـرای این مشکلات، اسـتفاده از پدیـده هـای مفیـد بیولوژیـک مخصوصـا " همزیستی های مختلف گیاهان با میکروارگانیسم ها در تغذیه معـدنی گیاهان می باشد (۲) میکوریز نوعی همزیستی اسـت کـه بـین ریشـه تعداد وسیعی از گیاهان و قارچ هایی اکثرا " از رده زیگومیست ها ایجـاد می شود . افزایش رشد وبهبود تو لید در گیاهان میکوریزی احتمالا " بـه سبب افزایش جذب عناصر کم تحرک مثل فسـفر، روی و مـس مـی باشــد (۴ و ۶ )الکراکــی (۲۰۰۲) و گاپتــا و همکــاران (۲۰۰۲) در دو آزمایش جداگانه به ترتیب روی گیاهان سیر و نعناع در شرایط مزرعـه، به این نتیجه دست یافتند که گیاهان میکوریزی دارا ی عملکرد، درصد کلنبزاسیون و جذب عناصر غـذایی بـالاتری نسـبت بـه گیاهـان غیـر
میکوریزی برخوردار بودند (۵ و ۳ ) از جمله مشکلاتی که در همزیسـتی میکوریزی وجود دارد تلقیح گیاهان توسط گونه بخصـوص از قـارچ در سطح وسیع می باشد . به همین دلیل اکثر آزمـایش هـای انجـام شـده بصورت کشت گلدانی اجرا می شوند . اگر بتـوان گیاهـان نشـایی را در خزانه میکوریزی کرد و بعد به زمین اصلی انتقال داد ، ایـن محـدودیت بر طرف خواهد شد . بدین منظور این تحقیق با اهداف زیر اجرا شد :
-۱ اثر تلقیح گیاه گوجه فرنگی در خزانه بـر عملکـرد و جـذب برخـی عناصر غذایی در خاک طبیعی ( محل اصلی )
-۲ مقایسه کارآیی دو گونه قارچی بر عملکرد گیاه گوجه فرنگی