سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا ساریخانی – دانشجوی دکترای خاکشناسی دانشگاه تبریز
ناصر علی اصغرزاده – استادیار گروه خاکشناسی
فرح رحیمزاده خویی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
سیدابوالقاسم محمدی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز

چکیده:

در نظام های پایدار، خاک به عنوان جزء حیاتی در نظر گرفته می شود و بــر نقــش میکــرو ارگانیســم هــا در گــردش عناصــر غــذایی تاکیــد می گردد (۷) حضور این میکروارگانیسم ها خاک را پویـا نگـه داشـته و این توانایی را برای پشتیبانی پایدار از زندگی گیاه بـه وجـود مـی آورد . یکی از اصلی تـرین میکروارگانیسـم هـای موجـود در محـیط ریشـه، قارچ های میکوریز آربوسـکولار AM هسـتند . ایـن قـارچ هـا در تمـام خاکها حضور دارند و با ریشـه اکثـر گیاهـان رابطـه همزیسـتی ایجـاد می کنند (۱۵) سیب زمینی از نظر تولیـد دومـین محصـول و از لحـاظ اهمیت غذایی سومین محصول پس ا ز گندم و بـرنج در کشـور مـا بـه شمار می رود و در زمره محصولات استراتژیک قرار دارد (۱) بـه دلیـل سابقه طولانی زراعت در خاک های ایران و بالا بودن مقدار پتاسیم کل در اغلب خاک ها و همچنین تخلیه خاک های برخی از اراضی کشور از نظر میزان پتاسیم قابـل اسـتفاده و عـدم مصـرف کودهـای پتاسـیمی میزان قابل جذب این عنصر در برخی از خاک ها کاهش یافته است . از طرف دیگر قارچ های میکوریز آربوسکولار نقش مـوثری در تسـهیل و رهاسازی پتاسیم از کانیها (۱۲) و سرعت بخشیدن به انتقال پتاسیم در خاک از طریقه یفها (۶) و نهایتا افـزایش جـذب پتاسـیم توسـط گیـاه دارند . به دلیل تحقیقـات انـدکی کـه در ایـن مـورد صـورت گرفتـه و مخصوصا پتانسیل قارچ های AM بومی ایران از ایـن نظـر ناشـناخته مانده است، لذا تحقیق حاضر بر روی گیاه سـیب زمینـی کـه یکـی از مهمترین محصولات پرنیاز به پتاسیم است به منظور ا هداف زیر انجام گرفت . -۱ بررسی تاثیر تلقیح دو گونـه از قـارچ هـای میکـوریز آربوسـکولار
شامل گلوموس اینترارادیسز و گلومـوس اتونیکـاتوم بـر روی رشـد و عملکرد گیاه سیب زمینی و اثر این قارچها در جذب پتاسیم . -۲ ارزیابی اثرات فوق الذکر در دو واریته سیب زمینی دراگا و مارفونا