سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهران الهامی فرد – مرکز تحقیقات نیشکر ( شرکت توسعه نیشکر صنایع جانبی )
سیروس جعفری – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان
حبیب ا… نادیان –

چکیده:

پس از پتاسیم و نیتروژن، بیشترین نیاز گیاه نیشکر به عنصر فسفر می باشد . این عنصر از طریق خاک عمدتاً به جذب ریشه گیاه می شود . این کودها تعادل عناصر غذایی را در خاک بر هم زدن می زنند . قارچهای H -1 2PO4 شکل میکوریزا (VAM) با بسیاری از گونه های گیاهی از جمله نیشکر ارتباط همزیستی برقرار می نماینداثر مفید این همزیستی افزایش جذب عناصر غذایی به خصوص فسفر می باشد در یک مطالعه که در مرکز تحقیقات نیشکر به عمل آمد ملاحظه شد عملکرد نیشکر با حضور میکوریزا نسبت تیمار بدون میکوریزا افزایش یافت . این قارچ ها با استفاده از میسیلیم هایی که به درون منافذ بسیار ریز خاک می فرستند همراه با مکانیزم های دیگر می توانند فسفر را از خاک جذب نموده و به گیاه منتقل نمایند
باکتری ها حل کننده فسفات (PSMs) با تولید اسیدهای آلی و یا سیدروفورها ضمن انحلال فسفاتهای کم محلول قابلیت جذب برخی عناصر کم مصرف را هم افزایش می دهند از قابلیت این باکتریها برای افزایش فسفر قابل جذب و جذب سایر عناصر ریز مغذی مورد گیاه استفاده می شوداستفاده از میکوریزا و باکتریهای حل کننده فسفات در برخی محصولات مانند گوجه فرنگی نتیجه مثبت داشته استهدف از اجرای این تحقیق، بررسی اثر همزیستی میکوریزایی و کود تجاری حاوی باکتری ها حل کننده فسفات در سطوح مختلف فسفر بر روی رشد گیاه نیشکر در سطوح مختلف کود فسفره بود.