سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جلال جلیلیان – دانشجوی دکترای زراعت، دانشگاه تربیت مدرس
سید علی محمد مدرس ثانوی – دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
احمد اصغرزاده – استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب تهران
محسن فرشادفر – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده:

این آزمایش در سال ۱۳۸۵ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسلام آباد غرب به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل: تنش کم آبی با ۳ سطح (آبیاری در ۸۵ درصد ظرفیت زراعی (I1)، آبیاری در ۷۰ درصد ظرفیت زراعی (I2) و آبیاری در ۵۵ درصد ظرفیت زراعی (I3)) در کرت های اصلی و فاکتور کود با ۶ سطح (شاهد (C)، کاربرد ۱۰۰ درصد کود نیتروژن توصیه شده (N) ، مایه زنی بذر با ازتوباکتر و آزو سپریلیوم (AA)، مایه زنی بذر با ازتوباکتر و آزوسپریلیوم + ۱۰۰ درصد توصیه کودی نیتروژن (AA100)، مایه زنی بذر با ازتوباکتر و آزوسپریلیوم + ۷۵ درصد توصیه کودی نیتروژن (AA75) و مایه زنی بذر با ازتوباکتر و آزوسپریلیوم +۵۰ درصد توصیه کودی نیتروژن (AA50) در کرت های فرعی در نظر گرفته شدند . بیشترین میزان پالمتیک اسید و استئاریک اسید در تیمار های I3Cو I3AA100 حاصل شد ولی کمترین میزان آن ها در تیمار I1AA به دست آمد . تیمار های I1AA50 و I1C به ترتیب اسید اولئیک و اسید لینولئیک را به طور معنی داری افزایش دادند . در حالی که می زان اسید اولئیک و اسید لینولئیک به ترتیب در تیمار های I3AA100 و I3AA75 کمترین بود. به طورکلی، تنش خشکی سبب کاهش درصد اسید های چرب اولئیک و لینولئیک و افزایش اسیدهای چرب اشباع پالمتیک و استئاریک شد . کاربرد مایه زنی کننده های میکروبی در تلفیق با اوره به طور معنی داری درصد اسی د های چرب اشباع و اسید اولئیک را افزایش داد.