مقاله اثر تمرينات تركيبي و مقاومتي بر ميزان پپتيد وابسته به ژن كلسي تونين در عضلات كند و تند موش بالغ نژاد ويستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: اثر تمرينات تركيبي و مقاومتي بر ميزان پپتيد وابسته به ژن كلسي تونين در عضلات كند و تند موش بالغ نژاد ويستار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله CGRP؛ تمرين مقاومتي
مقاله تمرين تركيبي
مقاله عضلات تند و كند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرنو عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: قراخانلو رضا
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مهديان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: گرگين زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: پپتيد وابسته به ژن کلسي تونين (CGRP) يك نوروپپتيد ۳۷ اسيدآمينه اي است كه توليد عمده آن در بافت هاي اعصاب مرکزي و محيطي گونه هاي مهره داران و غيرمهره داران صورت مي پذيرد. هدف از اين تحقيق بررسي اثر تمرينات تركيبي و مقاومتي بر ميزان CGRP در عضلات كند و تند موش نژاد ويستار بود.
مواد و روش ها: تعداد ۲۳ سر موش نر ويستار (۱۰ ماه سن، خريداري شده از انستيتو پاستور) به طور تصادفي در سه گروه كنترل (n=7)، تمرين مقاومتي (n=8) و تمرين تركيبي (مقاومتي- استقامتي) (n=8) قرار گرفتند و برنامه تمريني ۱۲ هفته اي را انجام دادند. در تمرين مقاومتي حيوانات مجبور بودند از يك فنس توري به ارتفاع ۲ متر بالا بروند كه دو بطري آب در بالاترين نقطه آن قرار داده شده بود. گروه تمرين تركيبي، تركيبي از دو تمرين استقامتي (۵ روز در هفته، هر روز ۶۰ دقيقه با سرعت ۳۰ متر در دقيقه روي تردميل) و مقاومتي را انجام مي دادند. ۴۸ ساعت بعد از آخرين جلسه تمرين، حيوانات بيهوش و عضلات نعلي (كند) و درشت ني قدامي (تند) جدا شده و بلافاصله در نيتروژن مايع منجمد و در دماي -۷۰ نگهداري شدند. اندازه گيري CGRP به روش الايزا انجام شد. آناليز آماري داده با استفاده از تحليل واريانس يك طرفه انجام شد.
نتايج: بين ميزان CGRP عضله كند در گروه تمرين تركيبي و گروه كنترل، همچنين بين ميزان CGRP در گروه تمريني مقاومتي و كنترل در هر دو نوع عضله تفاوت معنادار وجود داشت.
نتيجه گيري: تمرينات تركيبي و مقاومتي موجب افزايش ميزان CGRP عضلات شد. ظاهرا محتواي CGRP بيشتر به ماهيت فعاليت و احتمالا شدت و مدت تمرين بستگي دارد تا نوع عضله، به طوري كه تمرين مقاومتي موجب افزايش اين نوروپپتيد در عضلات كند و تند شده است. با توجه به نقش مهم CGRP در تجديد ساختار NMJ، اين يافته ها از اهميت زيادي برخوردارند.