مقاله اثر تمرينات دويدن استقامتي و مكمل كلسيم بر كاهش ناشي از تخمدان برداري استحكام استخوان درشت ني در موش هاي صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در المپيك از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: اثر تمرينات دويدن استقامتي و مكمل كلسيم بر كاهش ناشي از تخمدان برداري استحكام استخوان درشت ني در موش هاي صحرايي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرينات تحمل وزن
مقاله پوكي استخوان
مقاله موش هاي صحرايي
مقاله استحكام استخوان
مقاله يائسگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دبيدي روشن ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: حكمت فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: معمارمقدم مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه تعيين اثر تمرين دوي استقامتي و يا مكمل كلسيم بر استحكام استخوان درشت ني در موش هاي تخمدان برداري شده بود. ۴۱ سر موش صحرايي ماده بالغ نژاد  Sprague Dawleyدر اين تحقيق شركت داشتند كه ۷ سر موش براي تعيين مقادير اوليه استحکام استخوان درشت ني كشته شدند و بقيه تحت عمل جراحي تخمدان برداري قرار گرفتند و پس از ۳ ماه به صورت تصادفي به چهار گروه شامل: گروه هاي پيش آزمون، تمرين دوي استقامتي، مکمل کلسيم و گروه کنترل تقسيم شدند. پروتكل دويدن با سرعت و مدت تعيين شده به مدت ۸ هفته و ۵ روز در هفته روي نوارگردان بدون شيب اجرا شد. مکمل گيري کلسيم نيز به مقدار ۳۵ ميلي گرم کلسيم محلول به ازاي هر کيلو گرم وزن بدن از طريق دهاني و با استفاده از گاواژ خورانده شد. براي اندازه گيري استحکام استخوان از دستگاهي به نام دستگاه هانسفيلد استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آناليز واريانس يكطرفه و t وابسته در سطح P≤۰٫۰۵ تحليل شد. نتايج نشان داد تخمدان برداري منجر به كاهش معنادار و ۸ هفته تمرين دوي استقامتي و يا مكمل كلسيم باعث افزايش غير معنادار استحكام استخوان درشت نئي شد. با اين وجود، بررسي ميزان استحكام استخوان درشت ني گروه ها با استفاده از آناليز واريانس يكطرفه نشان داد تمرين استقامتي و همچنين مكمل كلسيم باعث افزايش قابل توجه ميزان استحكام استخوان درشت ني در مقايسه با گروه كنترل با سن مشابه بود (مقدار P به ترتيب برابر است با ۰٫۰۳۶ و ۰٫۰۴۵)، در حالي كه تغييرات اين شاخص بين دو گروه تمرين استقامتي و مكمل كلسيم معنادار نبوده است (P=0.609). با توجه نتايج اين پژوهش مي توان گفت سبک زندگي و تغذيه دو عامل مهم در بروز يا پيشگيري از پوكي استخوان است و انجام تمرينات دوي استقامتي و يا مكمل كلسيم مي تواند اثر مهاري و يا برگرداننده در فرايند كاهش ناشي از يائسگي در ميزان استحكام استخوان درشت ني داشته باشد.