مقاله اثر تمرينات مقاومتي بر مقادير پروتئين واکنشي C و سيستاتين C در دختران چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: اثر تمرينات مقاومتي بر مقادير پروتئين واکنشي C و سيستاتين C در دختران چاق
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئين واکنشي C
مقاله سيستاتين C
مقاله تمرين مقاومتي
مقاله چاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني كاخك سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميري پارسا طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري رويا
جناب آقای / سرکار خانم: چمري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افزايش شاخص هاي التهابي همراه با چاقي احتمالا به دليل ترشح بيشتر سايتوكين ها در افراد چاق مي باشد. از طرفي تحقيقات نشان مي دهند فعاليت هاي هوازي به بهبود شرايط التهابي و چاقي کمک مي کنند، اما اثر تمرينات مقاومتي بر اين شاخص ها تا حدود زيادي ناشناخته مانده است.
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر تمرينات مقاومتي بر پروتئين واکنشي C و سيستاتين C در دختران چاق بود.
مواد و روش ها: تعداد ۲۴ نفر با ميانگين سني ۳۰/۲±۶۱/۲۱ سال، قد ۸۹/۶±۱۵۹سانتي متر، وزن ۲۳/۱۰±۶۸/۸۰ کيلوگرم، شاخص توده بدن ۳۴/۳±۲۶/۳۲ کيلوگرم بر مترمربع، انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه تجربي و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربي، تمرين مقاومتي به مدت هشت هفته، هر هفته چهار جلسه با شدت ۷۰-۶۰ درصد يک تکرار بيشينه انجام دادند. براي بررسي اثر تمرين بر متغيرهاي بيوشيميايي از آزمون t مستقل و براي ارزيابي اثر تمرين بر قدرت عضلاني از آزمون تحليل واريانس با اندازه گيري مکرر استفاده شد.
نتايج: نتايج نشان داد كه تمرين اثر معني داري بر سيستاتين C (p=0.96 و t=0.04) و پروتئين واکنشي C(p=0.10 و t=1.73)، وزن (p=0.06 و t=2.03)، توده بدون چربي (p=0.88 و t=0.152)، درصد چربي بدن (p=0.46 و t=0.75)، نداشت، اما سبب افزايش قدرت عضلاني شد.
نتيجه گيري: اين پژوهش نشان داد، هشت هفته تمرين مقاومتي تاثيري بر سطوح پلاسمايي پروتئين واکنشيC  و سيستاتين C در دختران چاق نداشت. كافي نبودن شدت و مدت تمرينات از جمله علل احتمالي عدم تاثير تمرين بر متغيرهاي مذكور مي باشد.