مقاله اثر تمرينات هوازي بر تغييرات برخي هورمون هاي خون در روزه داران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۲۳ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: اثر تمرينات هوازي بر تغييرات برخي هورمون هاي خون در روزه داران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روزه داري رمضان
مقاله تمرينات هوازي
مقاله انسولين
مقاله هورمون هاي تيروئيدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك سرشت اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: كوشكي جهرمي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بصيرت نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانيان سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پاسخ هاي متابوليکي و فيزيولوژيکي بدن به فعاليت بدني در شرايط تغذيه مطلوب به خوبي شناخته شده است. اما مطالعات بسيار اندکي در زمينه تاثير فعاليت بدني در شرايط روزه داري صورت گرفته است. در پژوهش حاضر، اثر تمرينات هوازي بر تغييرات برخي هورمون هاي خون روزه داران بررسي شد.
روش کار: چهل نفر از مردان سالم و غيرورزشکار به روش تصادفي به دو گروه تجربي و کنترل تقسيم شدند.گروه تجربي علاوه بر روزه داري در يک برنامه تمرين هوازي در طول ماه رمضان با شدت ۷۰ درصد ضربان قلب ذخيره و سه روز در هفته شرکت کردند. مقادير هورمون هاي تيروئيدي (TSH,T4,T3) و هورمون انسولين همه آزمودني ها در چهار نوبت قبل، پانزدهم، بيست و نهم و يک ماه بعد از رمضان اندازه گيري شد. نمونه هاي خون قبل و بعد از رمضان پس از ۱۲ ساعت گرسنگي شبانه و نمونه هاي ۱۵ و ۲۹ رمضان يک ساعت قبل از اذان مغرب از وريد بازويي چپ اخذ شد.
يافته ها: مقايسه دو گروه تجربي و کنترل نشان داد که تغييرات انسولين و T3 در هيچ يک از دفعات اندازه گيري معني دار نيست (P>0.05). در حالي که افزايش TSH در ۲۹ رمضان و کاهشT4  در ۲۹ رمضان در گروه تجربي در مقايسه با گروه کنترل معني دار بود (به ترتيب P=0.036 و P=0.012).
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج تحقيق، فعاليت ورزشي در هنگام روزه داري رمضان موجب افزايش TSH وT4 مي شود. اين تمرينات فعاليت غدد تيروئيد و هيپوفيز را تحت تاثير قرار مي دهد که اين اثرات احتمالا به دليل افزايش متابوليسم بافت هاي فعال و نقش هورمون هاي تيروئيدي در تجهيز مکانيسم هاي سازگاري بدن در جهت برآوردن نياز بافت هاي فعال است.