مقاله اثر تمرين استقامتي بر نيمرخ ليپيدي و استقامت قلبي – عروقي در موش هاي صحرايي نر سالم پس از مصرف عصاره زيره كوهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم زيستي ورزشي (حركت) از صفحه ۵۵ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: اثر تمرين استقامتي بر نيمرخ ليپيدي و استقامت قلبي – عروقي در موش هاي صحرايي نر سالم پس از مصرف عصاره زيره كوهي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرين استقامتي
مقاله عصاره زيره كوهي
مقاله نيمرخ ليپيدي
مقاله وزن بدن
مقاله استقامت قلبي – عروقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنيااحمدي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خاكساري حداد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صابري كاخكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخي نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي اثر تمرين استقامتي بر نيمرخ ليپيدي، وزن بدن و استقامت قلبي – عروقي در موش هاي صحرايي نر پس از مصرف عصاره زيره كوهي است. به اين منظور ۴۰ سر موش صحرايي نر سالم به پنج گروه كنترل، حلال، تمرين استقامتي، زيره كوهي و تمرين استقامتي + زيره كوهي تقسيم شدند برنامه تمريني به مدت شش هفته (پنج روز در هفته، ۹۰ دقيقه با سرعت ۲۵ متر بر دقيقه) انجام شد. عصاره زيره كوهي در همان مدت و به مقدار ۵ ميلي گرم محلول در ۱٫۵ ميلي ليتر آب مقطر، در گروه هاي زيره كوهي و تمرين استقامتي + زيره كوهي مصرف شد. متغيرهاي وابسته تري گليسيريد (TG)، كلسترول تام (TC)،HDL-c  و LDL-c، وزن و استقامت قلبي – عروقي قبل از دوره و در پايان آن اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از روش آماري One-way ANOVA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج بر پايه نيمرخ ليپيدي، شش هفته تمرين استقامتي همراه با مصرف عصاره زيره كوهي، سبب افزايش معني دار مقدار HDL-c شده (P=0.013)، هم چنين مقدار TG،TC  و LDL-c كاهش يافت، اما معني دار نبود. از طرفي نتايج تحقيق نشان دهنده عدم تغيير معني دار وزن بدن در گروه تمرين استقامتي + زيره كوهي بود (P=0.26). هرچند سبب افزايش معني دار استقامت قلبي عروقي شد (P=0.001). نتايج نشان مي دهند كه اين برنامه، مقدار HDL-c پلاسما را تحت تاثير قرار مي دهد و در بهبود استقامت قلبي – عروقي و حفظ وزن بدن نيز موثر است، بنابراين ممكن است براي پيشگيري از بروز بيماري هاي قلبي مفيد باشد.