مقاله اثر تمرين مقاومتي دايره اي بر سطح گرلين پلاسمايي زنان جوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۵۲۹ تا ۵۳۵ منتشر شده است.
نام: اثر تمرين مقاومتي دايره اي بر سطح گرلين پلاسمايي زنان جوان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرلين تام پلاسما
مقاله تمرين مقاومتي دايره اي
مقاله استروژن
مقاله زنان جوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثاقب جو مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري نياكي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي رزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گرلين يک پپتيد اشتها آور معده اي است که در ايجاد رفتار سيري موثر مي باشد و نقش مهمي در تعادل انرژي و هموستاز گلوکز ايفا مي کند. شواهد بسيار زيادي نشان مي دهد که فعاليت هاي مقاومتي بخش بسيار مهمي از توصيه هاي ورزشي، براي کاهش وزن مي باشند. هدف اين پژوهش بررسي اثر ۴ هفته تمرين مقاومتي دايره اي بر سطح استراحتي گرلين تام، گلوکز، انسولين و استروژن پلاسما بود.
مواد و روش ها: ۲۷ دانشجوي دختر تربيت بدني (ميانگين سن ۱٫۵۴±۲۲ سال، قد ۵٫۰۵±۱۶۲٫۶۶ سانتي متر، نمايه توده بدن ۱٫۸۶±۲۰٫۷۶ کيلوگرم بر مترمربع و درصد چربي ۲٫۰۸±%۲٫۹۵) به صورت تصادفي در دو گروه تجربي و يک گروه شاهد قرار گرفتند. برنامه تمرين با دو شدت ۴۰ و %۸۰ يک تکرار بيشينه، ۴ روز در هفته و به مدت ۴ هفته انجام شد. نمونه گيري خون ۲۴ ساعت قبل و ۴۸ ساعت بعد از برنامه تمرين انجام گرفت.
يافته ها: يافته هاي آزمون آنووا نشان داد که بين سطح گرلين تام (P=0.88)، گلوکز پلاسما  (P=0.1)و انسولين (P=0.66) در گروه ها تفاوت معني داري وجود ندارد، اما همبستگي منفي معني داري (P=0.05، R=-0.4) بين سطح گرلين تام و استروژن پلاسما به دست آمد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد، عدم تغيير وزن آزمودني ها در مدت برنامه تمرين و کوتاه مدت بودن برنامه تمرين ها ممکن است دليل عدم افزايش گرلين در اين پژوهش باشد، البته احتمال دارد زير گروه هاي گرلين تام (گرلين آسيل دار و بدون آسيل) تغيير کرده باشند.