مقاله اثر تمرين مقاومتي دايره اي کوتاه مدت بر سطح سرمي هموسيستئين و CRP در زنان فعال و غيرفعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: اثر تمرين مقاومتي دايره اي کوتاه مدت بر سطح سرمي هموسيستئين و CRP در زنان فعال و غيرفعال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموسيستين
مقاله CRP
مقاله تمرين مقاومتي دايره اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نمازي آسيه
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعلي نژاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: پيري مقصود
جناب آقای / سرکار خانم: رهبري زاده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افزايش سطح سرمي نشانگرهايي مانند هموسيستئين(Hcys)  و پروتئين واکنش دهنده (CRP) C به طور مستقل با افزايش خطر بيماري هاي قلبي-عروقي همراه است. با اين حال، تغييرات همزمان اين نشانگرها هم چنين ارتباط آن ها با بيماري هاي قلبي-عروقي پس از تمرين مقاومتي دايره اي کوتاه مدت در زنان ناشناخته است. هدف از پژوهش حاضر مقايسه تاثير تمرين مقاومتي دايره اي کوتاه مدت بر غلظت هموسيستئين و CRP در زنان فعال و غيرفعال بود.
مواد و روش ها: ۴۳ دانشجوي زن (با ميانگين سن ۳٫۹±۲۲٫۷۴ سال، توده بدن ۳٫۱±۲۱٫۷۳ کيلوگرم، قد۰٫۰۴ ±۱۶۵٫۹ سانتي متر، نمايه توده بدن ۳٫۱±۲۱٫۷۳ (کيلوگرم برمترمربع)، درصد چربي بدن ۵٫۰۱±۲۶٫۴۷ و حداکثر اکسيژن مصرفي ۵٫۴۳ (VO2max)±۳۸٫۵۶ (ميلي ليتر بر دقيقه به ازاي هرکيلوگرم وزن بدن) که از سلامت کامل برخوردار بودند، به صورت تصادفي در چهار گروه فعال تجربي (AE،۸ نفر) فعال شاهد (AC،۸ نفر) غيرفعال تجربي (NE،۱۳ نفر) و غيرفعال شاهد (NC،۱۴ نفر) قرار گرفتند. آزمودني ها يک دوره تمرين مقاومتي دايره اي کوتاه مدت را شامل ۱۰ جلسه تمرين در طول ۲ هفته، ۵ روز در هفته و هر روز يک ساعت اجرا کردند. برنامه تمرين مقاومتي دايره اي عبارت بود از اجراي حرکات پرس سينه، جلوي ران، دراز و نشست، زيربغل، ساق، پارويي، پشت و پشت ران با شدت ۴۰% يک تکرار بيشينه (۱RM)، در ۳ دوره با ۱۵ تکرار در هفته اول، که در هفته دوم شدت تمرين به ۵۰% يک تکرار بيشينه(۱RM)  افزايش يافت. ساير شاخص هاي تمرين ثابت باقي ماندند. پيش و ۴۸ ساعت پس از آخرين جلسه تمرين، نمونه هاي خون حالت استراحت و ناشتا براي اندازه گيري هموسيستئين و CRP جمع آوري شدند. هموسيستئين با روش HPLC وCRP  با روش ايمونوتوربيدومتريک اندازه گيري شدند.
يافته ها: در مقايسه درون گروهي، غلظت هموسيستئين در همه گروه ها کاهش يافت CRP در گروه هاي تجربي فعال، افزايش و غيرفعال تغييري پيدا نکرد. در مقايسه بين گروهي، تفاوت ها معني دار نبود: هموسيستئين(P=0.82)  و CRP (P=0.57).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که تمرين مقاومتي دايره اي کوتاه مدت مي تواند به عنوان يک روش پيشگيري از بيماري هاي قلبي-عروقي در زنان به شمار رود و به منظور ارتقاي سلامت جامعه توصيه مي شود که در شيوه زندگي اين افراد گنجانده شود.