مقاله اثر تمرين مقاومتي کوتاه مدت بر ساختار بطن چپ دانشجويان مرد سالم غيرورزشکار با استفاده از اکوکارديوگرافي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۷۱ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: اثر تمرين مقاومتي کوتاه مدت بر ساختار بطن چپ دانشجويان مرد سالم غيرورزشکار با استفاده از اکوکارديوگرافي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرين مقاومتي
مقاله تمرين دايره اي با وزنه
مقاله قلب
مقاله بطن چپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي ثاني سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: كيان زاده اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: غرايان زندي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تمرين مقاومتي به تمرين قدرتي يا تمرين با وزنه اطلاق مي شود که در پاسخ به اين نوع تمرين، عضله هاي اسکلتي و قلبي هر دو سازگاري پيدا مي کنند. هدف پژوهش حاضر تعيين اثر تمرين مقاومتي کوتاه مدت بر ساختار بطن چپ دانشجويان مرد سالم غيرورزشکار با استفاده از اکوکارديوگرافي مي باشد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع نيمه تجربي مي باشد که در آن ۳۰ آزمودني داوطلب با دامنه سني ۱۹ تا ۲۵ سال و ميانگين ۶۲/۱±۸/۲۱ سال شرکت داشتند. آزمودني ها به طور تصادفي در دو گروه ۱۵ نفري (گروه تمرين مقاومتي و گروه کنترل) قرار گرفتند. برنامه تمرين به مدت ۱۲ هفته ۳ جلسه در ۱۰ ايستگاه با شدت ۵۰ تا ۸۰ درصد يک تکرار بيشينه (۱MR) اجرا شد. متغيرها با اکوکارديوگرافي يک و دو بعدي در استراحت اندازه گيري شدند. داده ها با استفاده از آزمون تي همبسته و تي مستقل تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: تمرين به طور مطلق و نسبي باعث افزايش معنادار توده بطن چپ (LVM)، قطر پايان دياستولي بطن چپ (LVEDd)، ضخامت ديواره بين بطني در پايان دياستول  (EDIVT)و (P=0.000) و ضخامت ديواره خلفي بطن چپ در پايان دياستول (LVPWd) در گروه تمرين شد (P=0.044، P=0.0001). قطر پايان سيستولي بطن چپ (LVESd) به طور مطلق (P=0.018) و نسبي (P=0.001) کاهش معناداري داشت. در مقايسه بين گروهي در گروه تجربي نسبت به گروه کنترل افزايش معناداري به طور مطلق و نسبي در LVM، EDIVT و LVPWd مشاهده شد (P=0.0001) و LVEDd  به طور مطلق افزايش معناداري داشت (P=0.002).
نتيجه گيري: اصلاح برنامه تمرين مقاومتي مي تواند موجب تغييرات ساختاري در بطن چپ افراد غيرورزشکار شود..