مقاله اثر تمپول به عنوان يک آنتي اکسيدانت سنتتيک بر رويان هاي موش سوري در شرايط تنش اکسيداتيو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY) از صفحه ۲۳۹ تا ۲۴۹ منتشر شده است.
نام: اثر تمپول به عنوان يک آنتي اکسيدانت سنتتيک بر رويان هاي موش سوري در شرايط تنش اکسيداتيو
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي اکسيدانت سينتتيک
مقاله تمپول
مقاله تنش اکسيداتيو
مقاله راديکال هاي آزاد اکسيژن
مقاله رشد جنين
مقاله زيگوت
مقاله موش سوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: صدرخانلو رجبعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استرس اکسيداتيو مي تواند از دلايل توقف رشد جنين در خارج از رحم باشد که منجر به از بين رفتن در اثر نکروز يا مرگ برنامه ريزي شده مي شود. در بدن مکانيسم هاي متعددي براي محافظت جنين در برابر ROS وجود دارد؛ ولي در شرايط آزمايشگاهي اين سيستم دفاعي وجود ندارد و ميزان توليد راديکال هاي آزاد نيز بيشتر است. هدف از اين مطالعه بررسي اثرات آنتي اکسيدانتي تمپول به عنوان يک آنتي اکسيدانت سينتتيک قابل نفوذ بر روند رشد رويان هاي موش سوري در شرايط کشت آزمايشگاهي در دو حالت طبيعي و تنش اکسيداتيو است.
روش بررسي: بعد از انجام لقاح آزمايشگاهي زيگوتها در محيط HTF حاوي ۴ mg/ml BSA در گروه هاي مختلف کشت داده شدند. براي بررسي اثر استرس اکسيداتيو، زيگوتها به مدت يک ساعت در محيط کشت حاوي غلظت هاي مختلف H2O2 کشت داده و بعد از شستشو به محيط کشت منتقل شدند و براي مطالعه اثر تمپول بر روند رشد جنين در شرايط تنش اکسيداتيو زيگوتها بعد از کشت در محيط کشت حاويH2O2 10 µM ، در محيط کشت حاوي غلظت هاي مختلف تمپول کشت داده شدند و اثر تمپول بر روند رشد جنينها با افزودن غلظت هاي مختلف آن به محيط کشت بدون تنش اکسيداتيو بررسي شد. داده ها توسط روش آماري مقايسه بين نسبتها و ANOVA مورد آناليز قرار گرفت(p<0.05).
نتايج: نتايج نشان داد که رشد جنينها پس از قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض H2O2 به طور کاملا معني داري در مقايسه با گروه کنترل کاهش يافت که در غلظت هاي بالا مشخص تر بود. تمپول به ميزان کمي آسيب هاي ناشي از تنش اکسيداتيو را مهار نمود. در شرايط نرمال تمپول باعث بهبود روند رشد جنيني و کيفيت جنينها و سبب افزايش معني دار درصد جنين هاي دوسلولي (از %۹۱٫۷۸ در گروه کنترل تا %۹۶٫۹۹ در محيط کشت حاوي غلظت ۵/۰ µM تمپول)، درصد بلاستوسيستها (از %۶۷٫۸۰ در گروه کنترل تا %۸۱٫۳۳ در محيط کشت حاوي غلظت ۵/۰ µM تمپول) و کاهش معني دار توقف جنيني (از %۳۲٫ ۱۹ در گروه کنترل به%۱۸٫۶۷  در محيط کشت حاوي غلظت ۵/۰ µM تمپول) و افزايش معني دار ميزان تسهيم و بهبود مورفولوژي جنين هاي کشت داده شده در مقايسه با گروه کنترل گرديد.
نتيجه گيري: راديکال هاي آزاد اکسيژن از علل توقف رشد جنين هاي کشت آزمايشگاهي است. براي مقابله با اثرات سوء ROS در سيستم هاي کشت جنين از آنتي اکسيدان هاي گوناگوني مي توان استفاده کرد. عدم نفوذپذيري مناسب اين آنتي-اکسيدانتها مانع عملکرد مناسب آنها مي شود. اين مطالعه نشان داد افزودن تمپول به عنوان يک آنتي اکسيدانت سينتتيک قابل نفوذ باعث بهبود روند رشد جنين مي شود. بر اساس يافته هاي اين مطالعه افزودن آنتي اکسيدانت هاي قابل نفوذ نظير تمپول به محيط کشت هاي جنيني جهت جلوگيري از آسيبها در روند رشد جنين توصيه مي شود.