سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیرا پور معینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

به منظور تعیین مناسب ترین تناوب زراعی ومدیریت بقایا برای کشت آبی در شمال استان خوزستان، آزمایشی در سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۶ در مزرعه ای واقع در شهرستان اندیمشک با استفاده از طرح آماری اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. محل اجرای تحقیق دارای بافت خاکی با مشخصات درصد اشباع ۳۵ ، هدایت الکتریکی ۳/۵، کربن آلی ۰/۳۷ ، فسفرقابل جذب ۱۴/۲ ، پتاسیم قابل جذب ۱۳۱ و PH=7/6 بود. کرت های اصلی تناوب در ۵ سطح شامل باقلا، جو، گندم، کلزا و شبدر و کرت های فرعی مدیریت بقایای گیاهی در سه سطح شامل سوزاندن، حذف کامل و مخلوط نمودن بقایا با خاک بود. نتایج به دست آمده از تجزیه مرکب داده های اجری طرح نشان داد که بین تناوب های به کار رفته اختلاف معنیدار وجود دارد. میانگین تولید ماش در تناوب باقلا (۱۷۹/۱۳)، جو (۲۲۷/۹۸)، گندم (۲۴۵/۲۵)، کلزا (۲۰۷/۶۶) و شبدر (۲۷۶/۳۴) گرم در متر مربع بود. نتایج به دست آمده از تجزیه مرکب داده های اجزای طرح نشان داد که بین مدیریت بقایای گیاهی به کار رفته اختلاف معنی داری وجود دارد . میانگین تولید ماش در مدیریت بقایای گیاهی سوزاندن ۲۵۰/۰۱ ، حذف کامل ۲۲۵/۳۱ و مخلوط ۲۱۱/۲۳ گرم در متر مربع بود . تجزیه مرکب برای اجزای متشکله عملکرد شامل تعداد بوته در واحد متر مربع، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و نیز تعداد شاخه های فرعی، ارتفاع، عملکرد بیولوژیکی و درصد پروتئین انجام و نتایج نشان داد که اختلاف معنی دار در بین تناوب های مورد مطالعه وجود دارد.