مقاله اثر تنش آبي بر عملكرد دانه، اجزاي عملكرد و کيفيت كلزاي پاييزه (.Brasica napus L) رقم ليکورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۴۰۹ تا ۴۲۱ منتشر شده است.
نام: اثر تنش آبي بر عملكرد دانه، اجزاي عملكرد و کيفيت كلزاي پاييزه (.Brasica napus L) رقم ليکورد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد دانه
مقاله پروتئين دانه
مقاله روغن دانه
مقاله کشت ديم
مقاله کلزا و کم آبياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني علي
جناب آقای / سرکار خانم: كامگارحقيقي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: سپاسخواه عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امام يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: هنر تورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشت کلزا در ايران بخصوص در مناطق نيمه خشک کشور که از نظر منابع آب داراي محدوديت زيادي مي ‌باشد، در سال‌ هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. بديهي است که در اين مناطق تکميل اطلاعات جهت پيش بيني اثر کمبود آب در مراحل مختلف رشد گياه بر عملکرد و کيفيت کلزا داراي اهميت زيادي مي باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسي اثر تنش رطوبتي بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه کلزا، در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز در طي سال هاي زراعي ۸۴-۱۳۸۳ و ۸۵-۸۴ انجام گرفت. آزمايش روي رقم ليكورد (پاييزه) در قالب طرح بلوک ‌هاي تصادفي انجام شد. تيمارهاي آزمايشي عبارت بودند از: آبياري در کل دوره رشد (شاهد)، تنش آبي در مرحله رشد رويشي مجدد در بهار، تنش آبي در مرحله گلدهي و تشكيل خورجين، تنش آبي در مرحله رسيدن دانه و ديم با آبياري تكميلي در ابتداي دوره رشد در زمان جوانه زني تا زمان استقرار گياه. نتايج آزمايش نشان داد که تيمار ديم با آبياري تكميلي در ابتداي دوره رشد، كمترين و تيمار شاهد بيشترين ميزان عملكرد دانه (به ترتيب ۹۸۰ و ۳۵۶۰ کيلوگرم در هکتار) و روغن (به ترتيب ۲۵۰ و ۱۲۸۰ کيلوگرم در هکتار) را داشتند. تنش آبي با ميزان پروتئين دانه رابطه معكوس نشان داد. تيمار شاهد و تيمار تنش در مرحله گلدهي و تشکيل خورجين بيشترين (۰٫۶۳ کيلوگرم بر متر مکعب) و تيمار ديم كمترين (۰٫۳۶ کيلوگرم بر متر مکعب) شاخص بهره ‌وري آب آبياري را دارا بودند. بر اساس نتايج اين آزمايش در شرايط کمبود آب، مناسب ترين زمان براي اجراي کم آبياري از نظر مقدار مصرف آب و عملکرد دانه و روغن، دوره رشد رويشي مجدد در بهار و حساس ‌ترين مرحله دوره پر شدن و رسيدگي دانه کلزا مي ‌باشد.