مقاله اثر تنش آبي بر ويژگي هاي فيزيولوژيك گياه كلزا (Brassica napus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: اثر تنش آبي بر ويژگي هاي فيزيولوژيك گياه كلزا (Brassica napus)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تنش آبي
مقاله ديم
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله پتانسيل آب گياه
مقاله دماي پوشش سبز
مقاله ارتفاع بوته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني علي
جناب آقای / سرکار خانم: كامگارحقيقي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: سپاسخواه عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امام يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: هنر تورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت كشت كلزا در ايران جهت توليد روغن و روش كم آبياري كه يكي از روش هاي مديريتي در هنگام بروز خشكسالي و كمبود آب مي باشد تحقيق حاضر به منظور بررسي تاثير تنش رطوبتي بر عوامل فيزيولوژيك گياه كلزا، در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز در طي سال هاي زراعي ۸۴-۸۳ و ۸۵-۸۴ انجام گرديد. آزمايش روي رقم ليكورد در قالب طرح بلوك هاي كاملا تصادفي انجام شد. تيمارهاي آزمايشي عبارت بودند از: تيمار شاهد يا تيمار آبياري در كل دوره رشد، تيمار تنش آبي در مرحله رشد رويشي مجدد در بهار، تيمار تنش آبي در مرحله گل دهي و تشكيل غلاف، تيمار تنش آبي در مرحله رسيدن دانه و تيمار ديم با آبياري تكميلي در اول دوره رشد در زمان جوانه زني. نتايج نشان داد كمبود آب سبب كاهش ارتفاع بوته (به خصوص در تيمار ديم)، وزن خشك گياه (به ويژه در تيمار تنش آبي پيوسته در دوره رشد گياه)، شاخص سطح برگ، پتانسيل آب گياه و افزايش دماي پوشش سبز گياه به دليل كاهش تبخير و تعرق گرديد. شاخص سطح برگ كلزا در اثر اعمال تنش خشكي كاهش مي يابد كه اين كاهش در تيمار تنش در مرحله رشد رويشي در اوايل بهار به طور موقت شديدتر مي شود ولي با اتمام تنش افزايش مي يابد. سرعت كاهش شاخص سطح برگ در انتهاي دوره رشد در تيمار تنش در مرحله رسيدن دانه بيشتر از بقيه تيمارهاست.