سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نیاز علی ابراهیمی پاک – مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش رطوبیتی خاک بر عملکرد و اندازه قطر غده های سیب زمینی در مراحل مختلف رشد و تعیین میزان آب مصرفی گیاه طرحی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با میزان آب ابیاری به ترتیب E. برابر با ۱۰۰ درصد Etسی زمینی و E1 برابر با ۸۵ درصد ET و E2 برابر با ۷۰ درصد ET و E3 برابر با ۵۵ درصد ET و E4 برابر با ۳۰ درصد ET در سه مرحله رشد رویشی با اعمال تیمارهیا تنش آبی که عبارتند از T1 تنش آبی در مرحله رشد رویشی اولیه و T2: تنش آبی در مرحله بزرگ شدن غده ها و T3 تنش آبی در مرحله رسیدن بوده که جمعا ۱۵ تیمار در ۳ تکرار به مدت ۲ سال زراعی ۷۷ و ۷۸ اجرا گردیده است.