سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اژدر عنابی میلانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

در این تحقیق اثر تنش رطوبتی (قطع آب در بعضی از مراحل رشد نبات) و مصرف کودهای نیتروژنه و پتاسه در شرایط شور در عمل کرد گندم و همچنین کارایی مصرف آب به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بررسی شد . این طرح دارای پنج تیمار آبیاری و چهار تیمار کودی بود. تیمار های آبیاری I1 تا I5 به ترتیب شامل آبیاری در تمام مراحل رشد ، قطع آب در مرحله ی ساقه رفتن ، قطع آب در مرحله ی گلدهی ، قطع آب در مرحل هی شیری شدن و قطع آب در دو مرحله ی شیری شدن و خمیری شدن می باشد . تیمار های کودی عبارتند از : توصیه ی کودی منطقه (F1)، نیترو ژن و پتاسیم ۳۰ درصد بیشتر از توصیه ی منطقه (F2)، نیتروژن و پتاسیم ٣٠ درصد کمتر از توصیه ی منطقه (F3) و نیتروژن ٣٠ درصد کمتر از توصیه منطقه و پتاسیم به اندازه ی توصیه کودی منطقه (F4) . آزمایش در خا کی با بافت لوم و هدایت ا لکتریکی ۷/۶ds/m اجراء گردید . نتایج بدست آمده نشان داد که اختلاف عمل کرد دانه بین تیمار آبیا ری I3 و بقیه ی تیمارها معنی دار بوده و لی اختلاف معنی داری بین دیگر تیمارها مشاهده نگردید و در این بین تیمار I1با ۲/۸۷ تن در هکتار بیشترین و تیمار I3 با ۲/۰۳ تن در هکتار کمترین عمل کرد را داشتند . در مورد عمل کرد بیولو ژیک نیز اختلاف صرفا بین تیمار های کودی معنی دار گردید و در این میان تیمار F2 با ۷/۸۲ تن در هکتار و تیمار F3 با ۷/۱۸ تن در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین بایومس را داشتند . از نظر کارایی مصرف آب نیز اختلاف بین تیمار های آبیاری معنی دار بوده و تیمار I5 با متوسط ۱/۵۴ کیلوگرم بر مترمکعب بیشترین و تیمار I3 با ۰/۸۸ کیلوگرم بر متر مکعب کمترین کارایی مصرف آب را به خود اختصاص دادند . از نظر وزن هزار دانه اختلاف هم بین تیمار های آبیاری و هم تیمار های کودی معنی دار بوده و در مورد تیمار های آبیاری ، تیمار I1 با ۳۳/۴۷ گرم و تیمار I3 با ۲۶/۹۱ گرم به ترتیب بیشترین و کمترین وزن هزار دانه را داشتند. همچنین تیمار F4 با ۳۱/۹۴ گرم و تیمار F1 با ۲۹/۹۴ گرم به ترتیب بیشترین و کمترین وزن هزار دانه را در بین تیمار های کودی بخود اختصاص دادند . از نظر شاخص برداشت نیز اختلاف هم بین تیمار های آبیاری و هم تیمار های کودی معنی دار بدست آمد و در میان تیمار های آبیاری تیمار I1 با ۰/۳۸ بیشترین و تیمار I3 با ۰/۳۱ کمترین شاخص برداشت را داشتند . همچنین تیمار F3 با ۰/۳۵ و تیمار F2 با ۰/۳۳ به ترتیب بیشترین و کمترین شاخص برداشت را در بین تیمار های کودی بخود اختصاص دادند.