سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن حائری – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
آرمان خوش قلب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

در این تحقیق اثر تنش برشی استاتیکی اولیه بر مقاومت روانگرایی ماسه بابلسر با دو دانسیته مختلف، تحت سه فشار موثر همه جانبه اولیه متفاوت و سه نسبت تنش برشی استاتیکی اولیه (نسبت تنش برشی استاتیکی اولیه به فشار همه جانبه موثر اولیه) بررسی شده است. خاک مورد آزمایش در این تحقیق، ماسه بابلسر است که در سیستم طبقه بندی متحد، SP می باشد. آزمایشات این تحقیق توسط دستگاه سه محوری تناوبی و در حالت کرنش-کنترل صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که در نمونه های ماسه ای شل، با افزایش مقدار نسبت تنش برشی استاتیکی اولیه، مقاومت روانگرایی خاک کاهش می یابد ولی در نمونه های ماسه ای نیمه متراکم با افزایش مقدار نسبت تنش برشی استاتیکی اولیه، تغییر محسوسی در مقاومت روانگرایی خاک مشاهده نشد.