مقاله اثر تنش خشكي بر برخي صفات مرفولوژي، ميزان و عملكرد اسانس گياه گل مكزيكي Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشكي بر برخي صفات مرفولوژي، ميزان و عملكرد اسانس گياه گل مكزيكي Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله تنش خشكي
مقاله سطح برگ
مقاله گل مكزيكي
مقاله عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميدبيگي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي سورستاني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گل مكزيكي گياهي علفي، چند ساله و متعلق به خانواده نعناع مي باشد. از مواد موثره اين گياه، در صنايع غذايي، داروسازي، آرايشي و بهداشتي و نوشابه سازي استفاده مي شود. از آنجايي كه تنش خشكي توليد محصول و مواد موثره در گياهان دارويي را تحت تاثير قرار مي دهد، در تحقيق حاضر به بررسي اثر تيمارهاي مختلف آبياري بر برخي خصوصيات مرفولوژيكي شامل ارتفاع بوته، طول و تعداد شاخه هاي جانبي، قطر ساقه، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خشك برگ، ساقه و ريشه، نسبت وزن خشك ريشه به شاخه، عملكرد گياه، ميزان و عملكرد اسانس در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار پرداخته شده است. تيمارهاي تنش آبي عبارت بودند از: ۱۰۰% ظرفيت زراعي، ۸۵% ظرفيت زراعي، ۷۰% ظرفيت زراعي، ۵۵% ظرفيت زراعي، ۱۰۰% ظرفيت زراعي (مرحله رويشي)-۸۵% ظرفيت زراعي (مرحله زايشي)، ۱۰۰% ظرفيت زراعي (مرحله رويشي)-۷۰% ظرفيت زراعي (مرحله زايشي) و بالاخره ۸۵% ظرفيت زراعي (مرحله رويشي)-۱۰۰% ظرفيت زراعي (مرحله زايشي). نتايج نشان داد كه بيشترين و كمترين مقدار در صفات مذكور به جز ميزان اسانس، به ترتيب در تيمارهاي %۱۰۰-۸۵ و %۵۵ ظرفيت زراعي مشاهده گرديد. در حالي كه بيشترين مقدار اسانس در تيمار %۵۵ و كمترين آن در تيمار %۷۰-۱۰۰ بدست آمد.