مقاله اثر تنش خشكي بر عملکرد علوفه و برخي صفات زراعي ارزن، سورگوم و ذرت در کشت تاخيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) از صفحه ۶۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشكي بر عملکرد علوفه و برخي صفات زراعي ارزن، سورگوم و ذرت در کشت تاخيري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله عملکرد علوفه تازه و خشک
مقاله ذرت
مقاله ارزن
مقاله سورگوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسني اصل نواب
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي اقدم امين
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رسايي فر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي اثرات تنش خشکي بر عملکرد علوفه و برخي صفات زراعي سه گياه در شرايط آبياري مطلوب و تنش خشکي، آزمايشي به صورت اسپليت پلات در قالب بلوک هاي كامل تصادفي در ۴ تکرار در سال ۱۳۸۷ در مرکز تحقيقات کشاورزي شهرستان خوي انجام گرفت. آبياري به عنوان فاکتور اصلي در سه سطح، آبياري پس از ۸۰، ۱۲۰ و ۱۶۰ (±۵) ميلي متر تبخير از تشتک تبخير کلاس A و نوع گياه به عنوان فاکتور فرعي در سه سطح ارزن رقم نوتريفيد (panicum miliacum cv. Notrifeed سورگوم رقم پگاه (sorghum cv. Pagah) و ذرت رقم سينگل کراس ۷۰۴ (zea mays cv. Ksc 704) تحت آزمايش قرار گرفتند. نتايج بدست آمده نشان داد كه بين سطوح آبياري از نظر ارتفاع بوته، عملكرد علوفه تر و خشك و درصد پروتئين تفاوت معني داري وجود داشت. عملكرد علوفه تر در سطوح آبياري پس از ۸۰ و ۱۶۰ ميلي متر پس از تبخير به ترتيب داراي ميانگين ۹۷٫۷ و ۸۰٫۲ تن در هكتار بود. همچنين بين سطوح گياهان مختلف نيز از نظر تمام صفات تفاوت معني داري مشاهده گرديد. با توجه به نتايج، عملكرد علوفه تر ذرت و ارزن به ترتيب با ميانگين ۱۰۳٫۹ و ۶۲٫۲ تن در هكتار بيشترين و كمترين مقدار را دارا بودند. بين اثرات متقابل سطوح آبياري و رقم اختلاف معني داري در بين صفات مختلف وجود نداشت.