مقاله اثر تنش خشكي بر ژنوتيپ هاي مختلف ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۶۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشكي بر ژنوتيپ هاي مختلف ذرت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه عليت
مقاله ذرت
مقاله طرح بلوك هاي متعادل گروهي
مقاله مقاومت به خشكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي معروف
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي اربط حمداله
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كانوني همايون
جناب آقای / سرکار خانم: چوگان رجب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي اثر تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي آن در ۱۶ هيبريد متوسط رس و ديررس ذرت، آزمايشي به صورت طرح بلوك هاي متعادل گروهي و در قالب طرح كرت هاي خردشده با سه تكرار در شرايط بدون تنش خشكي و واجد تنش (تنش در مراحل رشد رويشي، زايشي و پر شدن دانه) در ايستگاه تحقيقات كشاورزي مياندوآب به مورد اجرا گذاشته شد. تعدادي از صفات زراعي، مورفولوژيك، فيزيولوژيك و فنولوژيك از جمله وزن ۳۰۰ دانه، تعداد دانه در رديف، تعداد رديف دانه و فاصله بين زمان ظهور کلاله و گرده افشاني اندازه گيري شدند. تجزيه واريانس و مقايسه هاي ميانگين نشان داد كه تنوع زيادي بين هيبريدهاي مورد بررسي وجود دارد. كاهش ميزان عملكرد در شرايط تنش خشكي در مرحله رشد زايشي بيشتر از مراحل ديگر بود. محاسبه ضرايب همبستگي فنوتيپي، رگرسيون گام به گام و تجزيه عليت در شرايط بدون تنش و در شرايط مختلف تنش انجام شد. بر اساس ضرايب همبستگي حاصل و تجزيه عليت مي توان اظهار داشت که در شرايط بدون تنش، گزينش از طريق وزن ۳۰۰ دانه، تعداد دانه در رديف، طول بلال و ارتفاع بوته و در شرايط تنش خشكي، بر اساس ASI و روزهاي تا ظهور رشته هاي ابريشمي كوتاه تر، در صد پوشش سبز و تعداد دانه در رديف بيش تر، در راستاي اصلاح هيبريدهاي مقاوم به خشكي ذرت توصيه مي گردد.