مقاله اثر تنش خشكي و سولفات پتاسيم بر عملكرد و اجزاي عملكرد آفتابگردان رقم ايروفلور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۳۱۷ تا ۳۳۲ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشكي و سولفات پتاسيم بر عملكرد و اجزاي عملكرد آفتابگردان رقم ايروفلور
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله تشتك تبخير كلاس A
مقاله سولفات پتاسيم
مقاله عملكرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يارنيا مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي پرنا
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيدي بنام محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده معماري تبريزي الناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تغييرات عملكرد و برخي خصوصيات فيزيولوژيك آفتابگردان رقم ايروفلور در واكنش به ميزان مصرف آب و كود پتاسيم تحقيقي به صورت آزمايش اسپليت پلات در قالب بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار در سال زراعي ۱۳۸۸ در ايستگاه كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل سطوح مختلف تنش کم آبي در چهار سطح شامل آبياري پس از ۵۰، ۹۰،۱۳۰ و ۱۷۰ ميلي متر تبخير آب از تشتك تبخير كلاس A به عنوان عامل اصلي و مصرف سطوح مختلف كود سولفات پتاسيم در ۵ سطح شامل ۰، ۵، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ كيلوگرم در هكتار به عنوان عامل فرعي بودند. نتايج آزمايش نشان داد اثر متقابل تنش کم آبي و كود پتاسيم، اثر معني داري در سطح احتمال %۱ بر صفت هاي ارتفاع ساقه، وزن برگ، تعداد دانه در طبق، وزن دانه در طبق، بيوماس، شاخص برداشت، عملكرد و دوره موثر پر شدن دانه و در سطح احتمال %۵ بر وزن صد دانه داشت. در تمامي صفات فوق، بيشترين مقدار پس از مصرف ۲۰۰ كيلوگرم در هكتار سولفات پتاسيم از تيمار آبياري پس از ۵۰ ميلي متر تبخير از تشتك حاصل شد. بيشترين عملكرد دانه نيز معادل ۵۰۷٫۳ گرم بر مترمربع در اين تيمار به دست آمد. كاهش ميزان آب از آبياري پس از ۵۰ به ۹۰، ۱۳۰ و ۱۷۰ ميلي متر تبخير از تشتك تبخير ، باعث كاهش ۱۰٫۳۶، ۲۴٫۴۳ و ۵۹٫۴۶ درصدي در عملكرد دانه گرديد. همچنين مصرف ۲۰۰ كيلوگرم در هكتار سولفات پتاسيم در تيمار آبياري پس از ۱۷۰ ميلي متر تبخير از تشتك تبخير ميزان افت عملكرد را به %۳۲٫۴۸ رساند. بر اين اساس مي توان در شرايط كمبود آب با مصرف پتاسيم از افت شديد عملكرد رقم ايروفلور آفتابگردان كاست.