مقاله اثر تنش خشکي با استفاده از پلي اتيلن گليکول (PEG 6000) در محيط کشت جامد روي خصوصيات گياهچه ژنوتيپ هاي چغندرقند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۲۷۹ تا ۲۹۰ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکي با استفاده از پلي اتيلن گليکول (PEG 6000) در محيط کشت جامد روي خصوصيات گياهچه ژنوتيپ هاي چغندرقند
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي اتيلن گليکول ۶۰۰۰
مقاله تنش خشکي
مقاله چغندرقند
مقاله ژنوتيپ
مقاله گياهچه و لاين نگهدارنده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ردايي الاملي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهيان نوقابي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري غلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: روزبه فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: سادات نوري سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر از پلي اتيلن گليکول ۶۰۰۰ در محيط کشت جامد به منظور ايجاد سطوح مختلف تنش خشکي با هدف بررسي واکنش خصوصيات گياهچه ۲۰ ژنوتيپ مختلف چغندرقند استفاده شد. تعداد ۱۵ ژنوتيپ جديد (O-Type) همراه با ۵ ژنوتيپ شاهد شامل سه متحمل، يک نيمه متحمل و يک حساس و چهار سطح تنش خشکي با پتانسيل اسمزي صفر، -۰٫۶، -۰٫۷ -۰٫۸ مگاپاسکال (به ترتيب از ترکيب صفر، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد وزن در حجم PEG 6000) به صورت آزمايش فاکتوريل (۲۰×۴) بر پايه طرح کاملا تصادفي با سه تکرار در شرايط آزمايشگاه مورد ارزيابي قرار گرفت. پس از اعمال تيمار هاي تنش خشکي و حدود ۳۰ روز پس از رشد گياهچه ها، صفات طول اندام هوايي و ريشه چه، وزن تر اندام هوايي و ريشه چه، وزن خشک اندام هوايي و ريشه چه، اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد که اثر تنش خشکي، ژنوتيپ و اثر متقابل تنش در ژنوتيپ براي صفات وزن تر اندام هوايي و ريشه چه معني دار (P<0.01) بود. اثر ژنوتيپ نيز براي طول اندام هوايي و ريشه چه معني دار (P<0.01) بود. اثر متقابل ژنوتيپ در تنش براي طول اندام هوايي (P<0.01) و طول ريشه چه (P<0.05) معني دار شد. نتايج نشان داد که بين ژنوتيپ هاي چغندرقند از لحاظ تحمل به خشکي تنوع ژنتيکي بالايي وجود داشت، به طوريکه ژنوتيپ هاي G18 و G16در بين شاهدها و ژنوتيپ هاي G10، G4، G7 و G5 در بين لاين هاي نگهدارنده (O-Type) در سطوح مختلف تنش خشکي براي اکثر صفات مورد بررسي نسبت به ميانگين ژنوتيپ هاي شاهد، برتري داشتند. به نظر مي رسد که جهت بررسي تنوع ژنتيکي چغندرقند تحت شرايط تنش خشکي با استفاده از محيط کشت جامدPEG ، استفاده از صفت طول ريشه چه و وزن تر ريشه چه گياهچه چغندرقند و اعمال تنش خشکي تا -۰٫۶ مگاپاسکال مناسب تر مي باشد.