مقاله اثر تنش خشکي بر شاخص هاي رشد بادرنجبويه (.Melissa officinalis L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياه و زيست بوم از صفحه ۴۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکي بر شاخص هاي رشد بادرنجبويه (.Melissa officinalis L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادرنجبويه
مقاله شاخص هاي رشد
مقاله تنش خشکي
مقاله اسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اردكاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده بهلول
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي عاشورآبادي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: لباسچي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: معاوني پيام
جناب آقای / سرکار خانم: محبتي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر تنش خشکي بر شاخص هاي رشد بادرنجبويه (Melissa officinalis L.) در ايستگاه تحقيقات البرز بررسي شد. اين آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۵ تيمار و ۴ تکرار اجرا شد. در اين بررسي اثر تيمارهاي تنش ۱T بدون تنش معادل ۱۰۰% ظرفيت زراعي)، ۲ T(آبياري در۸۰% ظرفيت زراعي)، T3 (آبياري در۶۰% ظرفيت زراعي)، ۴ T(آبياري در ۴۰% ظرفيت زراعي) و ۵T (آبياري در ۲۰% ظرفيت زراعي) بر برخي از شاخص هاي رشد از قبيل شاخص سطح برگ، ماده خشک، سرعت رشد گياه و سرعت رشد نسبي بادرنجبويه بر اساس درجه روز رشد مطالعه شد. نتايج نشان دادند بيش ترين شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک به ترتيب با ۲٫۵ و ۶۵۰ گرم بر متر مربع مربوط به تيمار شاهد ((۱۰۰%FC بود. همچنين کم ترين شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک مربوط به تيمار تنش شديد (۲۰%FC) بود. تيمار شاهد بالاترين سرعت رشد را تا پايان دوره رشد نشان داد. اين تيمار (شاهد) داراي کاهش سريع شاخص سرعت رشد نسبي (RGR) بود. بالاترين سرعت رشد نسبي را تيمارهاي تنش متوسط و به خصوص تيمار تنش ۶۰%FC داشت. در اين بررسي بهترين شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک در شرايط بدون تنش خشکي بدست آمدند. اما با توجه به نزديکي شاخص هاي بالا در تيمار آبياري در ۶۰% ظرفيت زراعي با تيمار شاهد و بالا بودن درصد و عملکرد اسانس تيمار آبياري در ۶۰% ظرفيت زراعي، اعمال تنش هاي متوسط براي توليد اين گياه مورد تاييد قرار گرفت.