مقاله اثر تنش خشکي بر صفات مورفولوژيک، ميزان پرولين و درصد تيمول در آويشن (.Thymus vulgaris L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۲۳۹ تا ۲۵۱ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکي بر صفات مورفولوژيک، ميزان پرولين و درصد تيمول در آويشن (.Thymus vulgaris L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آويشن (.Thymus vulgaris L)
مقاله پرولين
مقاله تيمول
مقاله رشد
مقاله تنش خشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: اميني دهقي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس ثانوي سيدعلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جباري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش کمبود آب به طور دايم يا موقت، در رشد و توزيع پوشش طبيعي گياهان و در عمليات کشت، بيشتر از عوامل محيطي محدودکننده است. آويشن (Thymus vulgaris L.) از مهمترين گياهان خانواده نعناع است و مصارف دارويي دارد. به منظور بررسي اثر تنش خشکي بر رشد، عملکرد و انباشت متابوليتهاي سازگاري (پرولين) و مواد موثره آويشن (تيمول)، آزمايشي در شرايط کنترل شده گلخانه در قالب بلوک کامل تصادفي با چهار تيمار و چهار تکرار در سال ۱۳۸۵ انجام شد. سطوح مختلف تنش خشکي شامل شرايط %۱۰۰ ظرفيت مزرعه اي (شاهد يا بدون تنش)، %۸۵ ظرفيت مزرعه اي (تنش ملايم)، %۷۰ ظرفيت مزرعه اي (تنش متوسط)، %۵۵ ظرفيت مزرعه اي (تنش شديد) بود. نتايج تجزيه هاي آماري نشان داد که تنش خشکي اثر معني داري بر پارامترهاي رشدي، عملکرد اندام رويشي و انباشت پرولين و درصد تيمول داشت. با افزايش تنش خشکي ارتفاع بوته، تعداد ساقه جانبي، وزن خشک و وزن تر اندام رويشي، حجم ريشه، وزن تر و خشک ريشه و طول ريشه کاهش نشان داد. درصد تيمول و ميزان پرولين افزايش يافت. (در %۵۵ ظرفيت مزرعه اي (تنش شديد) ميزان پرولين و درصد تيمول افزايش يافتند). البته عملکرد مورفولوژيک با متابوليتهاي ثانويه پرولين و تيمول رابطه عکس را با تغييرات تنش خشکي نشان داد.