مقاله اثر تنش خشکي بر عملکرد، اجزا عملکرد و محتواي يون ها در چهار رقم گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۱۵ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکي بر عملکرد، اجزا عملکرد و محتواي يون ها در چهار رقم گندم
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتاسيم
مقاله تنش خشکي
مقاله سديم
مقاله عملکرد
مقاله گندم
مقاله کلر
مقاله منيزيم
مقاله نيتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تنش خشکي بر عملکرد، اجزا عملکرد و محتواي يون ها در چهار رقم گندم (روشن، فلات، شيراز و چمران) آزمايشي در قالب طرح اسپليت پلات بر پايه بلوک کامل تصادفي در سه تکرار در ايستگاه تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقليد انجام گرفت. تيمارهاي خشکي (آبياري پس از رسيدن پتانسيل آب خاک به ۰٫۵- (شاهد)، ۱٫۵- ، ۳- و -۵ bar) در کرت هاي اصلي وارقام گندم در کرت هاي فرعي قرار گرفتند. عملکرد، اجزاء عملکرد و محتواي يون هاي برگ اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد که تعداد دانه و سنبله درگياه کاهش معني دار در شرايط تنش داشتند و وزن دانه حساسيت کمتري داشت. عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک نيز در شرايط تنش کاهش نشان دادند. دربين ارقام، روشن، کمترين و چمران بيشترين مقدار عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک را داشتند. تفاوت مقدار عملکرد بيولوژيک به کاهش تعداد پنجه و سنبله در گياه و ارتفاع مرتبط بود. کاهش عملکرد دانه به کاهش تعداد سنبله در گياه و تعداد دانه در سنبله ربط داده شد. پروتئين دانه و ميزان سديم و کلر برگ در شرايط تنش خشکي افزايش يافت، در حاليکه مقدار نيترات، آمونيوم، کلسيم، فسفر، پتاسيم و منيزيم برگ پرچم در مرحله گلدهي کاهش يافت. اثر متقابل بين رقم و خشکي معني دار شد. رقم روشن کمترين مقدار و چمران بيشترين مقدار عملکرد را در شرايط تنش داشتند.