مقاله اثر تنش خشکي بر عملکرد دانه و برخي صفات مورفولوژيک درلاين هاي گندم دوروم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۴۱ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکي بر عملکرد دانه و برخي صفات مورفولوژيک درلاين هاي گندم دوروم
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش رطوبتي
مقاله عملکرد دانه
مقاله لاين گندم دوروم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي لقا
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي ورهام
جناب آقای / سرکار خانم: رزبان حقيقي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي عملکرد دانه و برخي صفات مورفولوژيک لاين هاي گندم دوروم در شرايط تنش کمبود آب در مرحله گرده افشاني آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۷ در ايستگاه تحقيقات دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز و با استفاده از ۱۲ لاين گندم دوروم در دو شرايط تنش ( قطع آبياري در مرحله گرده افشاني) و بدون تنش به صورت آزمايش کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در ۴ تکرار اجرا شد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده ها نشان داد که لاين هاي مورد ارزيابي داراي تفاوت معني داري از نظر صفات مورد مطالعه بودند. تنش خشکي موجب کاهش مقادير کليه صفات مورد ارزيابي مخصوصا عملکرد دانه، تعداد سنبله در هر بوته و شاخص برداشت گرديد. اگرچه وجود شرايط تنش باعث کاهش عملکرد دانه در لاين ها نسبت به شرايط بدون تنش شد ولي مشاهده گرديد که بعضي از لاين ها شرايط داراي تنش را تحمل کرده و عملکرد نسبتا بالايي داشتند، به عنوان نمونه مي توان لاين هاي شماره ۷ (يازليق) و ۹ ( D86 – 20 ) را نام برد. محاسبه ضرايب همبستگي صفات تحت شرايط تنش و بدون تنش نشان داد که صفاتي مثل طويل بودن پدانکل به دليل فراهم آوردن منبعي براي انتقال مجدد مواد و همچنين سطح فتوسنتز کننده، در تحمل گياه به خشکي مي توانند دخيل باشند. به منظور ارزيابي تحمل به تنش کمبود آب در لاين هاي مورد بررسي از شاخص هاي تحمل به تنش خشکي استفاده شد. شاخص هاي STI،MP  و  GMPهمبستگي بالايي را با عملکرد دانه تحت شرايط تنش دار و بدون تنش نشان دادند. بنابراين مي توان از اين شاخص ها براي گزينش لاين هاي متحمل استفاده کرد. بطور کلي در اين تحقيق لاين هاي يازليق و D86-20 به عنوان متحمل ترين لاين ها به خشکي شناخته شدند.