مقاله اثر تنش خشکي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در چهار رقم گندم دروم (Triticum durum L.) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۹۳ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در چهار رقم گندم دروم (Triticum durum L.)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم دروم
مقاله قطع آبياري
مقاله سنبله دهي
مقاله پر شدن دانه
مقاله عملكرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدپور سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: كلارستاقي كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي اثرات تنش خشكي بر عملكرد و اجزا عملكرد چهار ژنوتيپ گندم دروم و تعيين بهترين زمان قطع آبياري درمركز تحقيقات كشاورزي منطقه حاجي آباد استان هرمزگان در سال زراعي ۸۴- ۱۳۸۳ انجام گرديد. آزمايشها به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با چهار تكرار انجام شد. در اين مورد قطع آبياري (تنش) به عنوان فاكتور اصلي در سه سطح شامل (بدون قطع آبياري، قطع آبياري در مرحله ظهور سنبله، و قطع آبياري در مرحله پرشدن دانه) و ژنوتيپ هاي گندم دروم به عنوان فاكتور فرعي در چهار سطح شامل ياواروس (شاهد)، WD797982، WD791582،WD792282  در نظر گرفته شدند. تيمار آبياري به طور كامل، قطع آبياري در مرحله ظهور سنبله زماني كه ۸۰ درصد سنبله ها ظاهر شدند و در زمان پرشدن دانه اعمال شد. نتايج نشان داد كه تاثير قطع آبياري بر عملكرد دانه در سطح يك درصد و بر وزن هزار دانه و شاخص برداشت در سطح ۵ درصد معني دار بود. قطع آبياري در مرحله سنبله دهي نسبت به ساير تيمار هاي ديگر عملكرد دانه را به شدت كاهش داد. اثر متقابل تيمار قطع آبياري و ژنوتيپ بر عملكرد در سطح ۱ درصد معني دار بود. بيشترين عملكرد دانه مربوط به لاين شماره  WD797982با آبياري كامل به ميزان ۵۶۷۶ كيلوگرم در هكتار و كمترين ميزان عملكرد دانه نيز مربوط به همين لاين با قطع آبياري در مرحله سنبله دهي به ميزان ۲۹۸۵ كيلوگرم در هكتار بدست آمد. اين امر حساسيت اين رقم را نسبت به تنش قطع آبياري مورد تاييد قرار مي دهد.