مقاله اثر تنش خشکي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در مراحل مختلف رشد ارقام گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در مراحل مختلف رشد ارقام گندم
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تنش خشکي
مقاله عملکرد
مقاله اجزا عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهداد ماريه
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: اردكاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي اثر تنش خشکي بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام گندم در سال زراعي ۸۶-۱۳۸۵ آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار در مزرعه پژوهشي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج اجرا شد. کرت اصلي شامل ۸ رژيم مختلف آبياري T1 (آبياري در %۴۰ تخليه رطوبتي بعنوان شاهد)، T2 (آبياري در %۶۰ تخليه رطوبتي)، T3 (آبياري در %۸۰ تخليه رطوبتي)، T4 (عدم آبياري در مرحله ساقه دهي)، ،T5 (عدم آبياري در مرحله ساقه دهي تا پايان دوره رشد)، T6 (عدم آبياري در مرحله گل دهي)، T7 (عدم آبياري در مرحله گل دهي تا پايان دوره رشد)، T8 ( عدم آبياري در مرحله پرشدن دانه) و کرت فرعي شامل دو رقم مرودشت (V1) و چمران (V2) بود. در اين تحقيق عملکرد دانه و ساير صفاتي که با عملکرد دانه داراي ارتباط و همبستگي هستند مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد تمام تيمارهاي تنش با تيمار شاهد اختلاف معني داري داشتند به طوري که بيشترين عملکرد دانه در تيمار شاهد و کمترين عملکرد دانه در تيمار T7 بوده است و تيمارهاي ، T2 تا ، T8 به ترتيب ۱۵٫۷، ۳۷٫۸، ۱۳، ۶۱، ۴۵، ۶۲، ۴۳ درصد کاهش عملکرد نسبت به شاهد نشان دادند. رقم چمران داراي عملکرد معادل ۴۷۸٫۸ گرم در متر مربع بوده و با رقم مرودشت در يک گروه آماري قرار گرفت. عملکرد دانه داراي همبستگي مثبت و معني داري با عملکرد بيولوژيک (r=0.78)، وزن هزار دانه (r=0.74) و شاخص برداشت (r=0.69) بود.