مقاله اثر تنش خشکي بر عملکرد و اجزاي عملکرد چهار رقم گندم در شهر قدس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زراعت و اصلاح نباتات ايران از صفحه ۶۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکي بر عملکرد و اجزاي عملکرد چهار رقم گندم در شهر قدس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تنش خشکي
مقاله عملکرد و اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معاوني پيام
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده بهلول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير تنش خشکي بر چهار رقم (شيراز، چمران، پيشتاز و نيک نژاد) گندم در شرايط مزرعه اين تحقيق در سال هاي ۱۳۸۶۱۳۸۵ و در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهريار – شهر قدس اجرا گرديد. در آزمايش از طرح کرت هاي خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در ۴ تکرار استفاده گرديد. آبياري عامل اصلي در دو سطح شامل %۱۰۰ fc= شاهد و %۵۰ fc (تنش) بود و عامل فرعي را ۴ چهار رقم گندم شيراز، چمران، پيشتاز و نيک نژاد تشکيل دادند. نتايج نشان داد که اثر تنش خشکي بر ارتفاع گياه، تعداد دانه در متر مربع، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع، وزن سنبله در متر مربع، عملکرد بيولوژيک و درصد رطوبت دانه معني دار بود. مقايسه ميانگين اثر تنش بر عملکرد دانه نشان داد که تيمارهاي بدون تنش در سال اول و دوم به ترتيب با ميانگين ۴۳۷۴٫۸ و ۴۶۲۸٫۴ کيلوگرم دانه در هکتار نسبت به تيمار تنش رطوبتي عملکرد بيشتري داشتند. نتايج نشان داد که بين ارقام به لحاظ عملکرد در سال اول (a<0.01) و دوم (a<0.05) اختلاف آماري وجود داشت. مقايسه ميانگين عملکرد دانه در هکتار رقم ها نشان داد که رقم نيک نژاد و چمران در سال اول و دوم به ترتيب با ميانگين ۴۰۸۰٫۱، ۳۷۷۵٫۸ و ۴۰۹۸٫۳ و۳۷۸۴٫۸ کيلوگرم در هکتار نسبت به ساير ارقام عملکرد بيشتري داشتند. مقايسه ميانگين اثر آبياري بر عملکرد بيولوژيک نشان داد که تيمارهاي بدون تنش در سال اول و دوم به ترتيب با ميانگين ۱۰۸۱۸ و ۱۰۹۴۳ کيلوگرم در هکتار نسبت به تيمار تنش رطوبتي که در سال اول و دوم به ترتيب ۷۷۰۷٫۵ و ۷۴۸۰٫۶ کيلوگرم در هکتار داشتند، از عملکرد بيولوژيک بيشتري برخوردار بودند. مقايسه ميانگين اثر ارقام بر عملکرد بيولوژيک رقم ها نشان داد که رقم چمران در هر دو سال آزمايش به ترتيب با ميانگين ۱۰۱۹۸٫۸ و ۱۰۵۷۶٫۳ کيلوگرم بيشترين عملکرد بيولوژيک را داشت.