مقاله اثر تنش خشکي بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان و پراکسيداسيون ليپييدي گياهچه هاي گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش کشاورزي از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکي بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان و پراکسيداسيون ليپييدي گياهچه هاي گندم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزيم هاي آنتي اکسيدان
مقاله پراکسيداسيون ليپيدي
مقاله تنش خشکي
مقاله گياهچه هاي گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محبوب سلطانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آلياري هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: برادران فيروزآبادي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باتوجه به نقش گندم در امنيت غذايي مردم کشور و کاهش عملکرد آن در اثر تنش خشکي، سه رقم گندم آذر۲، الوند و زرين انتخاب و به روش هيدروپونيک پرورش داده شدند. گياهچه ها پس از رسيدن به مرحله ۵ ۴ برگي به مدت ۱۰ روز در پتانسيل هاي اسمزي شاهد، ۴، ۸ و ۱۲ بار قرار گرفتند. از PEG8000 براي ايجاد پتانسيل هاي مورد نظر استفاده شد. بعد از سپري شدن زمان مذکور، از گياهچه ها نمونه هاي برگي تهيه و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان سوپراکسيد ديسموتاز، کاتالاز، اسکوربات پراکسيداز و گلوتاتيون ردوکتاز به همراه ميزان پراکسيداسيون ليپيدي مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج حاصل نشان داد که افزايش شدت تنش اسمزي، افزايش ميزان پراکسيداسيون ليپيدي را در پي دارد. بعلاوه فعاليت سوپراکسيد ديسموتاز در تمامي ارقام بويژه در سطوح بالاي تنش اسمزي کاهش نشان داد ولي فعاليت گلوتاتيون ردوکتاز در هر سه رقم مورد بررسي با افزايش شدت تنش اسمزي طبق انتظار افزايش يافت بطوري که اين آنزيم عامل محدوديت در اجراي مکانيسم هاي دفاعي ارقام گندم در مقابله با تنش هاي محيطي نبود. فعاليت آنزيم اسکوربات پراکسيداز در ارقام الوند و آذر۲ برخلاف رقم زرين در سطح ۱۲ بار نسبت به شاهد افزايش معني داري (P<5%) نشان داد. درحالي که فعاليت کاتالاز در رقم آذر ۲ در تمامي سطوح يکسان، در رقم زرين افزايش و در رقم الوند کاهش يافت. افت فعاليت آنزيم هاي سوپراکسيد ديسموتاز، کاتالاز و اسکوربات پراکسيداز در ارقام الوند و زرين به دليل عدم تعادل بين اجراي مکانيسم هاي دفاعي، سبب عملکرد ضعيف آنها مي شود. بدين ترتيب با تجمع فرم هاي فعال اکسيژن، نقاط کليدي متابوليسم و مکانيسم هاي دفاعي سلول مورد حمله قرار گرفته و اين عوامل سبب مي شود تا اين ارقام نسبت به رقم آذر ۲ به تنش خشکي در مرحله گياهچه اي حساس تر باشد.